Delårsrapport 9 månader, maj 1999 - januari 2000

Delårsrapport 9 månader, maj 1999 - januari 2000 Connecta AB (publ) Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet * Omsättning för perioden maj - januari ökade med 76% till 271,6 mkr (154,1) 1 * Rörelseresultatet ökade med 76% och uppgick till 32,6 mkr (18,5) * På rullande tolvmånadersbasis uppgår omsättningen till 349,8 mkr 1 1 (188,2) och rörelseresultatet till 47,9 mkr (22,6). Rörelsemarginalen på rullande tolvmånadersbasis uppgår till 13,7% (12,0%) * Antalet medarbetare har under perioden ökat med 177 personer och var vid periodens slut 493 (291) * Letter of Intent har skrivits avseende förvärv av det Danska Internetbolaget Albatros Network A/S Connecta och Information Highway avser att gå samman och därmed bilda ett av Europas ledande Internetkonsultbolag Styrelserna i Connecta och Information Highway har beslutat att rekommendera aktieägarna att godkänna ett samgående mellan bolagen på lika villkor. Därmed skapas ett av de ledande konsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska internetlösningar med huvudsaklig inriktning mot "Business to Business". Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 200 anställda och målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut. En mer detaljerad redogörelse för det planerade samgåendet ges på sidorna 4-7. Omsättning, resultat och finansiell ställning Connectas omsättning uppgick under perioden maj 1999 - januari 2000 till 271,6 mkr (154,1) vilket motsvarar en ökning med 76% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar, ökade med 76% till 32,6 mkr (18,5). Rörelsemarginalen, före goodwillavskrivningar, uppgick till 12 % (12%). Omräknat till rullande 12-månadersvärden, dvs perioden februari 1999 till januari 2000, uppgår omsättningen till 349,8 mkr (188,2) och rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar, till 47,9 mkr (22,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,7% (12,0%). Resultat före skatt redovisas till 28,3 mkr (12,6). Koncernens nettovinst efter beräknad skatt uppgick till 19,2 mkr (8,1). Vid beräkningen av periodens skatt har hänsyn ej tagits till emissionskostnader om ca 16 mkr. Koncernens verkliga skattebelastning, efter avdrag för emissionskostnader, uppskattas till 4,6 mkr. Koncernens nettovinst efter justerad skattebelastning uppgår till 23,7 mkr (8,1). För att ej påverka jämförbarheten under året kommer denna justering att göras i helårsbokslutet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 27,5 mkr (14,5). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00280/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00280/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar