Delårsrapport maj - oktober 1999

Delårsrapport maj - oktober 1999 Connecta AB (publ) Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet * Omsättning för perioden maj - oktober ökade med 82% till 162,7 mkr (89,6 mkr). 1 * Rörelseresultatet ökade med 114% och uppgick till 18,2 mkr (8,5 mkr). * På rullande tolvmånadersbasis uppgår omsättningen till 305,4 mkr och 1 1 rörelseresultatet till 43,6 mkr. Rörelsemarginalen på rullande tolvmånadersbasis uppgår till 14,3%. * Antalet medarbetare var vid periodens slut 416 (246). * Itvision, ett företag inom Internet Based Training, har förvärvats. * Beslut fattat om handlingsplan för internationell expansion. * Prognos för verksamhetsåret 1999/2000. Connecta förutser en omsättning på 1 minst 400 mkr vilket bedöms ge ett rörelseresultat överstigande 55 mkr. Omsättning, resultat och finansiell ställning Connectas omsättning uppgick under perioden maj - oktober 1999 till 162,7mkr (89,6 mkr) vilket motsvarar en ökning med 82 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar, ökade med 114 % till 18,2 mkr (8,5 mkr). Rörelsemarginalen, före goodwillavskrivningar, ökade till 11,2 % (9,4%). Omräknat till rullande 12-månadersvärden, dvs perioden november 1998 till oktober 1999, uppgår omsättningen till 305,4 mkr och rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar, till 43,6 mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,3%. Resultat före skatt redovisas till 15 mkr (4,4 mkr). Koncernens nettovinst efter beräknad skatt uppgick till 10,1 mkr (2,5 mkr). Vid beräkningen av periodens skatt har hänsyn ej tagits till emissionskostnader om ca 16 mkr. Koncernens verkliga skattebelastning, efter avdrag för emissionskostnader, uppskattas till 0,4 mkr. För att ej påverka jämförbarheten under året kommer denna justering göras i årsbokslutet. Likvida medel uppgick till 119,3 mkr (24,8 mkr) vid periodens slut. Därutöver kommer beviljade checkräkningskrediter om 10 mkr. Nyemissionen i samband med börs-introduktionen gav ett nettotillskott om 106 mkr. Likviditeten har belastats med 30 mkr som avser förvärvslikvid relaterad till Itvision samt 7,4 mkr avseende utdelning för verksamhetsåret 1998/99. Investeringar inklusive finansiell leasing uppgick till 4,3 mkr (0 mkr). Fig 1: Rullande tolvmånadersvärden, omsättning och rörelseresultat före goodwillavskr. Förvärv Som tidigare meddelats har Connecta förvärvat Internetföretaget Itvision. Itvision är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder utvecklar 1 Före goodwillavskrivningar skräddarsydda interaktiva utbildningar som distribueras via Internet och intranät. Bolaget breddar Connectas utbud av Internet- och bredbandstjänster och är en del i Connectas strategiska satsning på att hjälpa företag och organisationer in i den digitala ekonomin. Itvision har idag 11 medarbetare och sin huvudsakliga verksamhet i Stockholm. Kunderna är främst stora nordiska företag. Bland kunderna märks bl a Ericsson, SAS, Nordbanken och Littlewood's Stores. Förvärvslikviden uppgick till 30 mkr därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling om ca 5 Mkr beroende på den framtida resultatutvecklingen i Itvision. Förvärvet medför preliminärt en koncernmässig goodwill, inklusive uppskattad tilläggsköpeskilling, på 32,6 mkr, vilken kommer att skrivas av under 10 år. Medarbetare Antalet medarbetare per 31 oktober var 416 (246) vilket motsvarar en ökning med 69 % jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Verksamhet - väsentliga händelser Connecta startar två nya Internetbolag För att möta den kraftigt ökande efterfrågan på Internettjänster har Connecta startat två nya bolag : Connecta eTech är Connectas spjutspetsbolag inom teknik för den digitala ekonomin. Inom bolaget vidareutvecklas Connectas kompetens inom wireless Internet, webbutvecklingsplattformar, skalbara lösningar samt integration. Connecta Industri erbjuder affärsutveckling med Internet för industriföretag. Företaget är specialiserat på att kombinera affärsutveckling med branschkunskap med specialister på utveckling av webblösningar, vilket innebär att kunderna kan gå från idé till införd lösning på mycket kort tid. Avtal med Kungsörnen Connecta Industri har skrivit avtal med Kungsörnen Försäljning & Logistik om affärsutveckling med hjälp av Internet för stärkt effektivitet och konkurrenskraft i framtiden. Avtalet innefattar strategiskt arbete samt utveckling av lösningar för varumärkesbyggande på Internet, verksamhetsstöd i intranät samt relationsbyggande i extranät. Partner med Intentia Connecta har blivit Intentia VIP (Verified Interface Partner). Tillsammans med Intentia kommer Connecta att bygga arbetsflödes- och e-handelslösningar baserade på Intentias affärssystem Movex. Connecta ska bland annat leverera Internetbaserade rapporteringssystem för kunder, distributörer och personal. Ny affärsområdesorganisation Allt fler företag och organisationer har upptäckt att avståndet mellan strategiska beslut och genomförande blir allt kortare och vänder sig därför till konsultföretag som har förmågan att arbeta på strategisk nivå, omsätta strategier till förändringsprojekt samt att genomföra projekten. Det är mot denna bakgrund Connecta har skapat sin nya affärsområdesorganisation. Genom affärsområdena kan Connecta stödja företag i projekt från idé till genomförande. Affärsområde Strategy - strategikonsulter som förstår den digitala ekonomin och har förmågan att omsätta strategier och affärsutveckling till förändringsprojekt. Affärsområde Innovate - genom AO Innovate levererar Connecta många av de affärsutvecklingsprojekt som kräver tillgång till alla Connectas kompetenser. Affärsområdets erbjudande till kunderna bygger på kreativitet, design, snabbhet i leverans och förmåga att driva projekt som kräver samordning av många olika kompetenser. Affärsområde Business Solutions - ERP-systemen är hjärtat i många företags IT- lösningar. Många Internetbaserade e-handelslösningar kopplas därför samman med ERP-systemen. AO Business Solutions är Connectas "center of exellence" kring ERP-system och standardpaket för e-handel. Affärsområde Integration - många av de webb-lösningar Connecta utvecklar kopplas samman med existerande bassystem. Dessa system är ofta heterogena och kräver stor integrationskompetens. Inom AO Integration arbetar systemutvecklare med Internet- och integrationskompetens. Affärsområde Networks - Internets intåg har gjort att den digitala kommunikationen ökar dramatiskt. Detta har lett till ett allt större behov av stöd kring hur man skall hantera säkerhet, övervakning, informationslagring och åtkomst till databaser. Inom affärsområde Networks arbetar konsulter med kompetens inom dessa områden. Affärsområde Change - gör kundernas organisationer och medarbetare redo för de nya marknaderna genom att skapa förändringsstrategier, planera genomförande och leda förverkligandet samt rekrytera nya befattningshavare och förstärka kundernas organisationer under förändringsarbetet. Affärsområde Navigate - genom affärsområde Navigate slussar Connecta in nyutexaminerade ingenjörer, ekonomer och systemvetare i arbetslivet. Efter att ha praktiserat som konsulter "karriärnavigerar" de till anställningar hos samarbetspartners eller inom Connecta. Connecta stärker koncernledningen För att stärka Connecta inför planerad utveckling och expansion inom Sverige såväl som internationellt har en koncernledningsgrupp bildats. Dessutom har Johan Wieslander utsetts till VD:s ställföreträdare (COO). Johan, som redan tidigare är vice VD, har arbetat i ledande befattningar inom Connecta i 5 år. Koncernledningsgruppen i Connecta får därmed följande sammansättning: Christer Jacobsson - VD och koncernchef (CEO). Johan Wieslander - vice VD och VD:s ställföreträdare (COO) Jan Maelum - vice VD (Senior Vice President) Anders Swensson - ekonomidirektör (CFO) Rolf Thorsell - affärsområdesansvarig AO Change Tillväxt och internationell expansion Connecta har hittills huvudsakligen vuxit organiskt. Genom den nyligen genomförda börsnoteringen har bättre förutsättningar skapats för att komplettera den organiska tillväxten med tillväxt genom förvärv. I Sverige är organisk tillväxt även fortsättningsvis huvudstrategien men Connecta kommer att förvärva företag som tillför Connecta nya kompetenser och/eller strategiska kunder, som t ex Itvision. De företag som förvärvas skall dessutom passa in i satsningen på att skapa ett komplett konsultföretag för affärsutveckling i den digitala ekonomin. Connectas styrelse har fattat beslut om en handlingsplan för att bygga upp en internationell verksamhet, bl a för att bättre kunna stödja svenska multinationella företag. Planerna är mer aggressiva än tidigare och bygger på ett nätverkstänkande och på ett koncept för att hitta och stötta entreprenörer på expansiva marknader. Prioriterade marknader för utlandsexpansion är England, Tyskland och de nordiska länderna. För närvarande arbetar Connecta för kunder i England, Tyskland, Polen och Danmark. Connectas internationella expansionen skall ske med kvalitet. Bolagets uppdrag berör i många fall kundernas affärsstrategier och det ställer kvalitetskrav oavsett i vilket land man arbetar. Det räcker därför inte med att enbart förvärva nystartade webb-byråer. Connecta kommer därför i första hand söka efter partners som kombinerar ett strategi-kunnande med Internet-kompetens. Marknadsutveckling Connectas kunder (liksom konkurrenterna) inser allt oftare behovet av kompetensområden som är Connectas styrka: * strategi och affärsutveckling * integrationskunnande, d v s kunskap och förmåga att arbeta både i Internetmiljö och med traditionella system och stora affärssystem. Allt fler affärsutvecklingsuppdrag baserade på Internet utförs för de etablerade storföretagen. De har dock ofta svårt att snabbt nog ställa om hela sina organisationer för en ny affärslogik och väljer därför vanligtvis att starta nya verksamheter vid sidan om den nuvarande organisationen. Connecta satsar därför ytterligare på att stärka sin kompetens som heltäckande leverantör för "Business launch"-projekt. I takt med att de stora etablerade företagen agerar måste även deras organisationer och medarbetare utvecklas. Connecta satsar därför strategiskt på fortsatt utveckling av bolagets kunnande inom Change Management (förändringsledning). Millennieskiftet Arbetet med att förebygga eventuella störningar vid årsskiftet har i princip slutförts. Kostnaderna för vidtagna åtgärder har varit begränsade. Aktiedata Connectas B-aktie är sedan den 20 september noterad på OM Stockholmsbörsens O- lista. Likviditeten i aktien är god. Efter introduktionen uppgick antalet aktieägare till drygt 5000. Av det totala erbjudandet i samband med bolaget börsnotering tecknades ca 34 % av utländska institutionella investerare. Över 90 % av Connectas medarbetare valde att teckna aktier i samband med introduktionen. Aktiens snittomsättningen under oktober månad har varit ca 61 000 aktier per dag. Efter genomförd nyemission uppgår antalet aktier till 16 500 000 st. Därtill kommer utestående konvertibler och teckningsoptioner motsvarande 2 170 000 aktier. Koncernens resultaträkning i sammandrag, mkr 1999/001998/991998/99 6 mån 6 mån 12 mån maj - maj - maj - oktoberoktober april Nettoomsättning 162,7 89,6 232,3 Rörelsens kostnader -142,8 -80,6 -196,7 Resultat före avskrivningar 19,9 9,0 35,6 Avskrivningar, materiella -1,7 -0,5 -1,8 anläggningstillgångar Rörelseresultat före 18,2 8,5 33,8 goodwillavskrivningar Avskrivningar, goodwill -3,0 -3,4 -7,5 Rörelseresultat 15,2 5,1 26,3 Finansiella poster -0,2 -0,7 -1,0 Resultat efter finansiella poster 15,0 4,4 25,3 1 Skatt -4,9 -1,9 -9,8 Periodens resultat 10,1 2,5 15,5 Koncernens resultaträkning kvartalsutveckling, mkr 99/00 99/00 98/99 98/99 98/9998/99 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån3 mån aug- maj- feb- nov- aug- Maj- okt jul apr jan okt jul Nettoomsättning 93,7 69,0 78,2 64,5 55,2 34,4 Rörelsens kostnader -81,2 -61,6 -61,9 -54,2 -49,2-31,4 Resultat före avskrivningar 12,5 7,4 16,3 10,3 6,0 3,0 Avskrivningar, materiella -1,0 -0,7 -1,0 -0,2 -0,2 -0,4 anläggningstillgångar Resultat före 11,5 6,7 15,3 10,1 5,8 2,6 goodwillavskrivningar Avskrivningar, goodwill -1,5 -1,5 -2,4 -1,7 -1,8 -1,6 Rörelseresultat efter 10,0 5,2 12,9 8,4 4,0 1,0 avskrivningar Finansnetto -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,4 Resultat före dispositioner 9,9 5,1 12,7 8,3 3,7 0,6 och skatt 1 Skatt -3,2 -1,7 -5,3 -2,7 -1,6 -0,2 Periodens resultat 6,7 3,4 7,4 5,6 2,1 0,4 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar