ConNova kallar till extra bolagsstämma den 21 december 2001

ConNova kallar till extra bolagsstämma den 21 december 2001. Pressmeddelande Motala 6 December 2001 Aktieägarna i ConNova Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 december 2001 klockan 11.00 i Folkets Hus (Fullmäktigesalen), Sjögatan 5, Motala. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 11 december 2001, dels senast klockan 16.00 måndagen den 17 december 2001 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress ConNova Group AB, Box 231, 591 23 Motala eller per telefon 0141-23 76 03 eller fax 0141-564 24 eller via e-post info@connova.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid. I förekommande fall skall fullmakt för ombud och registreringsbevis för juridisk person företes. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 11 december 2001, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om riktad emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (se nedan) 8. Stämmans avslutande Styrelsens förslag om riktad emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (ärende 7) Aktieägare som tillsammans representerar cirka 51 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning ("teckningsoptioner"). Förslaget innebär i huvudsak följande. Styrelsen föreslår att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt 1.000 kronor genom emission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med 1.320.000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Skuldebrevet skall löpa med en årlig ränta om fem procent under löptiden fr o m den 21 december 2001 t o m förfallodagen den 28 februari 2002. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden fr o m den 31 augusti 2003 t o m den 31 augusti 2004 . Lösenkursen skall fastställas genom en värdering motsvarande 200 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för varje börsdag på bolagets aktie under teckningsperioden i den företrädesemission bolaget avser genomföra under januari/februari 2002. Om aktier nytecknas för samtliga teckningsoptioner kan bolagets aktiekapital ökas med 660.000 kronor motsvarande cirka 6,6 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Det totala antalet utestående teckningsoptioner motsvarar vid full teckning cirka 9,0 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Styrelsen gör emellertid bedömningen att förutsättningar saknas för att tidigare utställda optionsprogram skall medföra nämnvärd utspädning. Utspädningsgraderna baseras på att övriga av styrelsen föreslagna emissioner har genomförts och fulltecknats. Emissionen av förlagslånet med teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget ConNova Systems AB ("dotterbolaget"), till en teckningskurs om totalt 1.000 kronor, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att erbjuda anställda i ConNova-koncernen att förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor. Fyra kategorier av anställda kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptioner. Kategori 1 avser VD i ConNova Group AB som garanteras förvärv av och maximalt tilldelas 430.000 teckningsoptioner. Kategori 2 avser anställda ingående i ledningsgruppen i ConNova-koncernen vilka vardera skall garanteras förvärv av och maximalt tilldelas 100.000 teckningsoptioner. Kategori 3 avser nyckelmedarbetare och specialister vilka vardera skall garanteras förvärv av och maximalt tilldelas 25.000 teckningsoptioner. Kategori 4 avser samtliga övriga anställda i ConNova-koncernen vilka vardera skall garanteras förvärv av 6.000 teckningsoptioner. De teckningsoptioner som inte förvärvas enligt ovan, dock minst 150.000, skall dotterbolaget behålla för försäljning på marknadsmässiga villkor, främst till personer som senare erhåller anställning i ConNova-koncernen. Stämman föreslås godkänna dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram och därför avses på marknadsmässiga villkor överlåtas till personer som är anställda i ConNova-koncernen. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i bolaget. Förslaget omfattas av lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m m, och antas endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag och handlingar enligt 4 kap 4 § jämte 5 kap 3 § aktiebolagslagen, kommer att hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress från och med den 14 december 2001 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Motala i december 2001 ConNova Group AB (publ) Styrelsen Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, telekommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Jörgen Bladh, Ordförande i ConNova Group AB (publ.) Tel: +46 707 30 70 50 Email: bladh@northzone.com www.connova.se Torbjörn Ullman, Finansdirektör Tel: +46 141 23 76 85 Email: toul@connova.se www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00470/bit0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00470/bit0001.pdf

Dokument & länkar