Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 november 2001.

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 november 2001. Pressmeddelande Motala 30 November 2001 Beslut vid bolagsstämman Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med betalning genom överlåtelse av aktier i Billiant AB Beslutades att godkänna styrelsens beslut den 6 november 2001 att bolagets aktiekapital skall ökas med med 1.103.600 kronor genom emission av 2.207.200 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma aktieägarna med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av sammanlagt högst 20.673.332 aktier i Billiant AB. Styrelsens fullständiga beslut, jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen samt en presentation av Billiantförvärvet föredrogs av ordförande som underlag för stämmans beslut. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Fastställande av arvoden åt styrelsen Beslutades att arvodet sätts till 200 000:- kronor per år att fördelas mellan styrelse-ledamöterna. Val av styrelseledamöter Till styrelseledamöter omvaldes Göran Marby och Björn Persson samt nyvaldes Jörgen Bladh och Thomas Lifvendahl. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jörgen Bladh till styrelsens ordförande. Jörgen Bladh, född 1964, är partner i riskkapitalbolaget Northzone Ventures. Han har tidigare varit VD i e-learning företaget AcadeMedia och managementkonsult på McKinsey. Jörgen är idag styrelsemedlem i bl a Thalamus Networks AB (O-listenoterad bredbandsoperatör), Colibria AS (Mobile Instant Messaging mjukvara till mobiloperatörer) och Edvantage Group Ltd. (e-learning). Thomas Lifvendahl, född 1968, arbetar idag med egen verksamhet och har tidigare arbetat inom riskkapitalbolag och fondkommission, bland annat med sex års erfarenhet från Öhman fondkommission. Thomas är även styrelseledamot i Wireedge Ventures AB. Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, telekommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Jörgen Bladh, Ordförande i ConNova group AB (publ.) Tel: +46 707 30 70 50 Email: bladh@northzone.com www.connova.se Björn Persson, Styrelseledamot i ConNova Group AB (publ.) Tel: +46 705 38 08 80 Email: bp.warehouse@telia.com www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00490/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00490/bit0001.pdf

Dokument & länkar