Kommuniké från två extra bolagsstämmor den 21 december 2001

Kommuniké från två extra bolagsstämmor den 21 december 2001 Pressmeddelande Motala 21 december 2001 Beslut vid bolagsstämmorna * Företrädesemission om 25,4 MSEK, garanterad till 20,5 MSEK * Optionsprogram till ledning och anställda Beslut om företrädesemission m.m. Beslutades om emission om högst ca 25,4 miljoner kronor genom emission av högst 11.299.065 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt endast tillkomma bolagets aktieägare. För envar gammal aktie skall erhållas tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter är den 22 januari 2002. Teckning av aktier skall ske under tiden fr o m den 28 januari t o m den 11 februari 2002. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 2,25 kronor per aktie. Emissionen är garanterad till 20,5 miljoner kronor. Emissionsgaranternas ersättning för deras garantiåtagande utgår i form av aktier varför stämman dessutom beslutade om emission av ytterligare högst 911.110 nya aktier riktad till garanterna. Med anledning av emissionerna beslutades att ändra bolagsordningens aktiekapitalgränser. Förutsatt att aktiekapitalet efter nämnda emissioner uppgår till minst 8 miljoner kronor, skall aktiekapitalet utgöra lägst 8 miljoner kronor och högst 32 miljoner kronor. Dessutom ändrades bolagsordningen så att, förutom ordinarie bolagsstämma, även extra bolagsstämma kan hållas i Stockholm. Beslut om utfärdande av teckningsoptioner inom ramen för ett optionsprogram Beslutades om utfärdande av 1.320.000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden fr o m den 31 augusti 2003 t o m den 31 augusti 2004. Lösenkursen skall fastställas genom en värdering motsvarande 200 procent av genomsnittet av kursen för varje börsdag på bolagets aktie under teckningsperioden i den företrädesemission som bolaget genomför (se ovan). Emissionen av förlagslånet med teckningsoptioner riktades till det helägda dotterbolaget ConNova Systems AB med rätt och skyldighet för detta bolag att erbjuda främst anställda i ConNova-koncernen att på marknadsmässiga villkor förvärva teckningsoptionerna. Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, telekommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ) är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Jörgen Bladh, Ordförande i ConNova Group AB (publ) Tel: +46 707 30 70 50 E-mail: bladh@northzone.com www.connova.se Björn Persson, Styrelseledamot i ConNova Group AB (publ) Tel: +46 705 38 08 80 E-mail: bp.warehouse@telia.com www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00390/bit0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00390/bit0001.pdf

Dokument & länkar