Delårsrapport januari - september 2020

Report this content

Juli - september
- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 66,9 Mkr (12,1).
- Rörelseresultatet uppgick till 37,9 Mkr (0,2).
- Resultat per aktie uppgick till 0,0283 kr (0,0001).

Januari - september
- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 146,0 Mkr (51,4).
- Rörelseresultatet uppgick till 75,3 Mkr (7,0).
- Resultat per aktie uppgick till 0,0664 kr (0,0068).

VD:s kommentar
Årets tredje kvartal utvecklades väldigt positivt för bolaget med fortsatt starka förvaltningsresultat inom fondförvaltningen vilket i kombination med positivt börsklimat stöttade bolagets totala affär. Rörelseintäkterna ökade med 453 % till 66,9 Mkr (12,1) och rörelseresultatet uppgick till 37,9 Mkr (0,2). Under årets första nio månader har omsättningen ökat med 184 % till 146,0 Mkr (51,4) och rörelseresultatet ökat till 75,3 Mkr (7,0).

Fortsatt stark utveckling för våra fonder - aktiv förvaltning ett framgångsrecept
Bolagets aktiva förvaltningsstrategi har skapat mycket hög avkastning till fondandelsägarna och i kombination med en stor andel rörlig ersättning därmed även gynnat aktieägarna. De rörliga fondintäkterna under kvartalet uppgick till 49,7 Mkr (0,04). Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder har under kvartalet ökat med 36 % och uppgår per 30 september till 1,9 miljarder kronor (1,4) varav 1,2 miljarder kronor utgör Consensus Småbolag.

Avkastning för bolagets fonder under årets första nio månader:
Consensus Småbolag                                                   64,10 %
Consensus Sverige Select                                            36,28 %
Consensus Global Select                                                7,32 %
Consensus Lighthouse Asset                                          2,02 %

Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select rankas fortsatt på första plats bland samtliga registrerade fonder inom respektive fondkategori av Morningstar.

Förvaltningsframgångarna i kombination med kampanjer hos Avanza och ett större medialt intresse för vår förvaltning har medfört en kraftig ökning av antalet sparare under kvartalet. Enbart hos Avanza har det tillkommit cirka 4 000 nya kunder som nu uppgår till totalt 6 000 stycken varav cirka 5 400 investerat i Consensus Småbolag. Bolagets fyra fonder har totalt cirka 8 000 fondandelsägare och skalbarheten gör detta till en oerhört spännande tillväxtmöjlighet för bolaget. För att belysa potentialen kan det vara värt att nämna att populära fonder kan ha över 100 000 fondandelsägare. Den stora ökningen av de som väljer att investera i våra fonder via Avanza och Nordnet är troligen starkt kopplad till fortsatta förvaltningsframgångar då dessa kunder är mer aktiva jämfört med en traditionell fondkund hos storbankerna som sällan byter fond oavsett förvaltningsresultat.

Förvaltningsintäkter
Fasta förvaltnings- och försäkringsintäkter har en fortsatt stark tillväxttakt på cirka 30 % och uppgick under kvartalet till 4,7 Mkr (3,6). Intäktsökningen sammanfaller med det allt större förvaltade kapitalet, men påverkas också av en stigande börs.

Vi har även medverkat i en riktad nyemission inom fastighetssektorn där intäkten uppgick till drygt 1 Mkr.

Strukturerade produkter
Framförallt institutionella investerare har varit aktiva under kvartalet vilket medfört en hög transaktionsvolym och intäkterna uppgick till 4,2 Mkr (0,7). Ökningen under tredje kvartalet är stark och även hittills i år ökar intäkterna till 12,3 Mkr (11,7). Reserveringarna som bolaget gör kopplat till eventuella återbetalningar av provisioner från försäljning av strukturerade produkter uppgår per den 30 september 2020 till 10,4 Mkr (10,8).

Kapital under förvaltning
Efter årets första nio månader ligger vi något över vårt mål om ny affärsvolym på 150 Mkr i månaden och det förvaltade kapitalet uppgår per 30 september till cirka 8,3 miljarder kronor vilket är en uppgång med cirka 800 Mkr sedan halvårsskiftet.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select har fortsatt att nå nya all time high under oktober vilket redan skapat rörliga fondintäkter på cirka 12,5 Mkr.


I slutet på oktober kommer även den omvända spliten 1:100 i bolagets aktie genomföras vilket delvis görs för att minska spreaden, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket tidvis gjort handeln volatil.

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se

Taggar:

Prenumerera