Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2020 kl. 11:00. Inregistrering startar kl. 10:30. Plats: Consensus Asset Management, Krokslätts Parkgata 4, Mölndal.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

  • dels den 14 augusti 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  • dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast fredagen den 14 augusti 2020, kl. 15:00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Consensus Asset Management AB (publ), Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, eller per e-post till info@consensusam.se.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 augusti 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

För information om hur personuppgifterna behandlas se: 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. 
Godkännande av dagordning.
5. 
Val av en eller två justeringspersoner och en protokollförare.
6. 
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. 
Beslut om ändring i bolagsordningen.
8. 
Övriga frågor.
9. 
Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 7 Beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att stryka följande tillägg till bolagsordningens § 3 punkt 13 som antogs på ordinarie bolagsstämma den 24 april 2020.

  • Utförande av administrativa tjänster och konsultverksamhet för stiftelser och andra juridiska personer vilket bland annat inkluderar betalningar, bokföring, årsbokslut och deklaration.

Handlingar
Bolagsordningen som kommer framläggas till beslut på stämman kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor i Mölndal från och med den 23 juli 2020. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mölndal i juli 2020
Consensus Asset Management AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se

Taggar:

Prenumerera