Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

Report this content

Consensus Asset Management AB (publ) har idag, den 28 april 2022, hållit årsstämma. Mot bakgrund av pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom förhandsröstning och bland annat följande beslut fattades:

 

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt föreslagen utdelning med 7,90 kr per aktie, varav 4,00 kr utgör ordinarie utdelning samt 3,90 kr i form av en extra utdelning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till den 2 maj 2022, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022.

 

 • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
   
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och att omvälja samtliga styrelseledamöter, Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler för tiden intill slutet av årsstämman 2023.
  Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Nilsson, allt enligt valberedningens förslag.


Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Johan Brobäck kommer att vara huvudansvarig revisor.
 

 • Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för verksamhetsåret 2022 skall utgå enligt valberedningens lämnade förslag:

 

Arvode för 2022 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 375 000 kronor (375 000) att fördelas enligt följande: Till ordföranden 150 000 kronor (150 000) och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 75 000 kronor (75 000) vardera.

 

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
 

 • Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

 

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.
   
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission av A- och eller B-aktier med en maximal utspädningseffekt om 10 %. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

 

För mer information kontakta:

Claes-Göran Nilsson
Styrelsens ordförande

070-592 61 45
claes-goran.nilsson@nilhome.com

Taggar:

Prenumerera