Delårsrapport januari – juni 2020 Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport januari – juni 2020, Coor Service Management Holding AB

Andra kvartalet 2020                                                                                                               

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 2 265 (2 556) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -11 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och valutaeffekter till -2 procent.
 • Justerat EBITA var 141 (140) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6,2 (5,5) procent.
 • EBIT uppgick till 86 (78). Resultat efter skatt var 52 (44) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,5) SEK.
 • Operativt kassaflöde var -11 (38) MSEK. I kvartalet finns en negativ effekt av kraftigt minskade kontantbetalningar från restauranggäster. Kassagenereringen för de senaste 12 månaderna uppgick till 107 (100) procent.
 • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 2,2 (2,7).

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 4 806 (5 091) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och valutaeffekter till -1 procent.
 • Justerat EBITA var 263 (271) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,5 (5,3) procent.
 • EBIT uppgick till 147 (154). Resultat efter skatt var 83 (87) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,9) SEK.
 • Operativt kassaflöde var 173 (162) MSEK.
 • Första halvåret präglades av spridningen av covid-19 i Norden vilket påverkar bolaget negativt. För en sammanfattning av påverkan och Coors agerande kopplat till covid-19 se sid 3 i rapporten.
RESULTAT I KORTHET, KONCERN Apr - jun Jan - jun Rullande Helår
 (MSEK) 2020 2019 2020 2019 12 mån 2019
Nettoomsättning 2 265 2 556   4 806 5 091   10 028 10 313
 Organisk tillväxt, % -11 5 -7 7 -2 5
 Förvärvad tillväxt, % 2 2 2 4 2 2
 Valutakurseffekter, % -2 1 -1 2 0 1
Justerat EBITA 141 140   263 271   542 549
Justerad EBITA-marginal, % 6,2 5,5   5,5 5,3   5,4 5,3
EBIT 86 78   147 154   291 299
Resultat efter skatt 52 44   83 87   165 169
Operativt kassaflöde -11 38   173 162   602 591
Resultat per aktie, SEK 0,5 0,5   0,9 0,9   1,7 1,8

För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 24. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 17 juli 2020 klockan 10.00 CEST presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under andra kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=8B5002B6-8F64-4D8E-BD8C-A608A2D7CF6A

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558356 (Sverige), +4723963938 (Norge), +4578150108 (Danmark), +358931583775 (Finland) eller +443333009261 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport   januari – september 2020                                       4 november 2020

Delårsrapport   januari – december 2020                                        11 februari 2021

Delårsrapport   januari – mars 2021                                                26 april 2021

Delårsrapport   januari – juni 2021                                                  15 juli 2021

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg (+46 10 559 6580)

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 klockan 07.30 CEST.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se