Kallelse till årsstämma i Coor Service Management Holding AB

Report this content

Aktieägarna i Coor Service Management Holding AB (org. nr 556742-0806) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Ett anförande av verkställande direktören AnnaCarin Grandin kommer att läggas ut på bolagets webbplats, www.coor.com, måndagen den 26 april 2021. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 26 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 16 april 2021,
 • dels senast fredagen den 23 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst enligt nedan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 16 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). För att registreringen ska vara verkställd fredagen den 16 april 2021 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 20 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.coor.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till coor@computershare.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Computershare AB tillhanda senast fredagen den 23 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, www.coor.com. Sådana elektroniska röster måste avges senast fredagen den 23 april 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.coor.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringsmän.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
 7. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
   1. Anders Ehrling
   2. Mats Granryd
   3. Mats Jönsson
   4. Monica Lindstedt
   5. Kristina Schauman
   6. Heidi Skaaret
   7. Mikael Stöhr (i egenskap av styrelseledamot)
   8. Glenn Evans (arbetstagarrepresentant)
   9. Linus Johansson (arbetstagarrepresentant)
   10. Rikard Milde (arbetstagarrepresentant)
   11. AnnaCarin Grandin (verkställande direktör)
   12. Mikael Stöhr (i egenskap av verkställande direktör)
 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.

Styrelseledamöter

   1. Anders Ehrling (omval)
   2. Mats Granryd (omval)
   3. Mats Jönsson (omval)
   4. Monica Lindstedt (omval)
   5. Kristina Schauman (omval)
   6. Heidi Skaaret (omval)
   7. Magnus Meyer (nyval)

Styrelseordförande

   1. Mats Granryd (omval)

Revisor

   1. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)
 1. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 2. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 5. Beslut om ändring av bolagsordningen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkterna 1 och 8–10)

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Jan Särlvik (Nordea Funds, ordförande), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Sophie Larsén (Första AP-fonden) samt styrelsens ordförande Mats Granryd.

Valberedningen har lämnat följande förslag.

Punkt 1             Mats Granryd som stämmoordförande.

Punkt 8            Arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget samt arvode för utskottsarbete enligt    följande:

 • Styrelseledamot: 295 000 kronor (280 000)
 • Styrelseordförande: 825 000 kronor (785 000)
 • Styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet: 100 000 kronor (oförändrat)
 • Ordförande i revisionsutskottet: 200 000 kronor (oförändrat)
 • Styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet: 50 000 kronor (oförändrat)
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 75 000 kronor (50 000 kronor)
 • Styrelseledamot som är medlem i projektutskottet: 75 000 kronor (oförändrat)
 • Ordförande i projektutskottet: 100 000 kronor (oförändrat)

                          Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9            Sju styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga suppleanter.

Punkt 10     Omval av Anders Ehrling, Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman och Heidi Skaaret som styrelseledamöter. Nyval av Magnus Meyer som styrelseledamot. Omval av Mats Granryd som styrelsens ordförande.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.coor.com.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN (PUNKT 2)

Styrelsen föreslår Caroline Sjösten (Swedbank Robur) och Erik Brändström (Spiltan Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (PUNKT 7B)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 4,40 kronor per aktie (varav 2,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 2,40 kronor per aktie i extra utdelning) uppdelat på två utbetalningstillfällen: 2,00 kronor per aktie med onsdagen den 28 april 2021 som avstämningsdag och 2,40 kronor per aktie med måndagen den 4 oktober 2021 som avstämningsdag. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas den första utbetalningen ske måndagen den 3 maj 2021 och den andra utbetalningen torsdagen den 7 oktober 2021.

STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE ERSÄTTNINGSRAPPORT (PUNKT 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

STYRELSENS FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER I ANLEDNING DÄRAV (PUNKT 12)

Inrättande av programmet (punkt 12A)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (“LTIP 2021”) i enlighet med nedan.

Syfte

LTIP 2021 är utformat för att skapa långsiktiga incitament för medlemmar av Executive Management Team inklusive verkställande direktör (“EMT”) samt Top Management Team och andra nyckelpersoner (“TMT”) för att förbättra Coors utveckling och skapa långsiktiga värden. Huvudsyftet med LTIP 2021 är att öka och stärka möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner samt att skapa ett personligt långsiktigt ägande i Coor-aktier hos deltagarna och därigenom likrikta deltagarnas och aktieägarnas intressen.

Beskrivning av LTIP 2021

LTIP 2021 föreslås inkludera samtliga nuvarande och framtida medlemmar av EMT och TMT (“Deltagarna”), som för närvarande består av 65 anställda. Det föreslås att programmet, som innebär ett krav på egen investering, ska bestå av prestationsaktier. Enligt förslaget kan LTIP 2021 omfatta högst 550 000 aktier i Coor, vilket motsvarar cirka 0,57 procent av samtliga aktier och röster i Coor.[1]

Investeringskrav

För att delta i LTIP 2021 krävs att Deltagarna investerar i Coor-aktier och att aktier allokeras till LTIP 2021. Det högsta antalet Coor-aktier som kan allokeras till LTIP 2021 motsvarar cirka 7,5-10 procent av Deltagarens årliga grundlön före skatt vid tidpunkten för anmälan till LTIP 2021 (“Investeringsaktier”), se vidare nedan. Coor-aktier som Deltagarna redan innehar vid implementeringen och som inte är allokerade till pågående rörliga incitamentsprogram[2], kan tillgodoräknas som Investeringsaktier i LTIP 2021. Om Deltagaren vid anmälan till LTIP 2021 är förhindrad att förvärva Coor-aktier enligt marknadsmissbruksregler eller liknande regler, ska Investeringsaktier istället förvärvas så snart sådana begränsningar inte längre gäller.

Prestationsaktierätter

Enligt LTIP 2021 ger varje Investeringsaktie rätt till vederlagsfri tilldelning av rätter som berättigar Deltagaren att vederlagsfritt erhålla ett visst antal Coor-aktier (“Prestationsaktierätter”) efter utgången av en intjänandeperiod om tre år. Varje Prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att erhålla en (1) Coor-aktie. Tilldelning av Coor-aktier i enlighet med Prestationsaktierätterna förutsätter uppfyllande av de prestationsvillkor som anges nedan och kommer i regel kräva att Deltagaren kvarstår i sin anställning och behåller alla sina Investeringsaktier under en period om cirka tre år från och med dagen för tilldelning av Prestationsaktierätter (“Intjänandeperioden”).

Tilldelning av Prestationsaktierätter kommer normalt att ske så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2021.

För att likställa Deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer Coor att kompensera för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägarna under Intjänandeperioden genom att antalet aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till ökas. Antalet Coor-aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemissioner, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion, delning, större förvärv eller avyttring eller liknande åtgärder.

Indelning och prestationsvillkor

Prestationsaktierätterna är indelade i tre serier, Serie A, Serie B och Serie C, och tilldelningen av aktier (intjänande) är beroende av i vilken utsträckning vissa uppställda prestationsvillkor uppfylls under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2023 (“Prestationsperioden”), varigenom det fastställs i vilken utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna av respektive serie ger Deltagarna rätt att erhålla Coor-aktier vid utgången av Intjänandeperioden.

De tre prestationsvillkoren för respektive serie av Prestationsaktierätterna är följande:

Serie A Kundnöjdhetsindex (“ACSI[3]”): Om Coors ACSI under Prestationsperioden är lika med eller understiger miniminivån 66, sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors ACSI är lika med eller överstiger maximinivån 70, sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Information om utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.
Serie B Ackumulerad justerad EBITA-utveckling: Om Coors ackumulerade justerade EBITA-utveckling under Prestationsperioden är lika med eller understiger miniminivån, definierad som 10 % under ackumulerad justerad EBITA enligt Coors affärsplan för 2021-2023 (som antagits av styrelsen), sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors ackumulerade justerade EBITA-utveckling procentuellt är lika med eller överstiger maximinivån, definierad som 10 % över ackumulerad justerad EBITA enligt Coors affärsplan, sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Styrelsen har rätt att justera målnivåerna för förvärv eller avyttringar som genomförs av Coor under Prestationsperioden. Information om målnivåerna och utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.
Serie C Relativ utveckling av totalavkastningen (“TSR”)[4]:Tilldelning av aktier varierar beroende på Coors TSR-utveckling i förhållande till det viktade genomsnittet i en grupp av andra bolag (“Referensgruppen”)[5]. Om Coors ackumulerade TSR-utveckling under Prestationsperioden är lika med eller understiger det viktade genomsnittsindexet för Referensgruppen (miniminivån), sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors ackumulerade TSR-utveckling är lika med eller överstiger det viktade genomsnittsindexet för Referensgruppen med mer än 6 procentenheter (maximinivån), sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Information om utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Det högsta antalet Investeringsaktier som kan allokeras till LTIP 2021 och maximal tilldelning av Prestationsaktierätter av respektive serie för de tre deltagarkategorierna framgår nedan.

Kategori 1 (VD) VD kan allokera högst 9 000 Investeringsaktier till LTIP 2021. Varje Investeringsaktie berättigar VD att erhålla: 1 Prestationsaktierätt av Serie A;4 Prestationsaktierätter av Serie B; och 1 Prestationsaktierätt av Serie C. Totalt 6 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.
Kategori 2 (EMT) 10 övriga anställda i EMT kan allokera högst 2 750 Investeringsaktier var.Varje Investeringsaktie berättigar dessa anställda att erhålla:1 Prestationsaktierätt av Serie A; 3 Prestationsaktierätt av Serie B; och1 Prestationsaktierätt av Serie C. Totalt 5 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.
Kategori 3 (TMT) Cirka 54 anställda i TMT kan allokera högst 1 250 Investeringsaktier var.Varje Investeringsaktie berättigar dessa anställda att erhålla:1 Prestationsaktierätt av Serie A; 2 Prestationsaktierätt av Serie B; och1 Prestationsaktierätt av Serie C. Totalt 4 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.

Tilldelning av aktier

Förutsatt att ovan angivna prestationsvillkor har uppnåtts under Prestationsperioden och att Deltagaren har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för handen) och behållit sina Investeringsaktier under Intjänandeperioden, ska tilldelning av Coor-aktier (“Prestationsaktier”) ske så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av Intjänandeperioden.

Vid bedömning av det slutliga utfallet för intjänandet avseende Prestationsaktierätterna ska styrelsen pröva om nivån för tilldelning av aktier är rimlig i förhållande till Coors finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen bedömer som lämplig.

Om Deltagare inte kan tilldelas Prestationsaktier enligt tillämplig lag, till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser kan styrelsen besluta om att erbjuda Deltagare tilldelning i kontanter.

Kostnader, utspädning och effekt på viktiga nyckeltal

Kostnaderna för LTIP 2021, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har baserats på stängningskursen för Coor-aktien per den 10 mars 2021, dvs. 63,90 kronor per aktie, och på följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 6 procent, (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 10 procent, (iii) en genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om cirka 50 procent, och (iv) sammanlagt högst 550 000 Prestationsaktier tillgängliga för tilldelning. Utöver detta, har kostnaderna för LTIP 2021 baserats på att programmet omfattar högst 65 Deltagare samt att varje Deltagare gör en maximal investering.

Den totala kostnaden för LTIP 2021 beräknas enligt IFRS 2 uppgå till cirka 9,3 miljoner kronor exklusive sociala avgifter (17,4 miljoner kronor vid genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 3,8 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, samt antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under LTIP 2021 och en skattesats för sociala avgifter om 23,5 procent (7,6 miljoner kronor vid genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent).

De förväntade årliga kostnaderna om 4,5 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 0,1 procent av koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020 (0,2 procent vid en genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent).

Utöver ovan nämnda kostnader, förväntas LTIP 2021 medföra kostnader för extern rådgivning och administrationskostnader hänförliga till överlåtelse av aktier. Dessa kostnader förväntas sammanlagt inte överstiga 0,3 miljoner kronor.

Enligt förslaget kan LTIP 2021 omfatta högst 550 000 aktier i Coor, vilket motsvarar cirka 0,57 procent av alla aktier och röster i Coor, inklusive buffert för vinstutdelningskompensation men exklusive 130 000 aktier som kan komma att förvärvas för efterföljande överlåtelse på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2021.

Eftersom förslaget inte innebär att nya aktier emitteras, medför LTIP 2021 ingen utspädning för befintliga aktieägares röster eller del av aktiekapital. Påverkan på viktiga nyckeltal är endast marginell.

Säkringsåtgärder

Styrelsen har beaktat olika metoder för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av aktier enligt LTIP 2021, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm som senare överlåts till Deltagarna är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av egna aktier enligt LTIP 2021.

Då kostnaderna i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna aktier, föreslår styrelsen som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom överlåtelse av egna aktier (punkt 12B).

Om erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 12B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman godkänner att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 12C).

Förslagets beredning, etc.

Förslaget till LTIP 2021 har beretts av Coors ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och har beslutats av styrelsen.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ansvara för implementeringen och hanteringen av LTIP 2021. Samtliga väsentliga beslut relaterade till LTIP 2021 kommer att fattas av ersättningsutskottet, med godkännande av styrelsen i sin helhet när så krävs.

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram

Coors pågående aktierelaterade incitamentsprogram - LTIP 2018 och LTIP 2019 - antogs av årsstämman 2018 respektive 2019 och beskrivs i årsredovisningen för 2018 i not 5 och 6, i årsredovisningen för 2019 i not 5 och 6 och i årsredovisningen för 2020 i not 6 och 7. Där beskrivs också ersättningen till EMT inklusive fast och rörlig ersättning samt andra förmåner. Ersättningsrapporten som upprättas av styrelsen och som läggs fram på årsstämman för godkännande innehåller en översiktlig redogörelse för vart och ett av samtliga utestående och under året avslutade incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser av egna aktier till Deltagare i LTIP 2021 (punkt 12B)

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm.
 • Högst 680 000 aktier får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till Deltagare i LTIP 2021 och för efterföljande överlåtelser på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2021, huvudsakligen sociala avgifter.
 • Förvärv får ske endast till ett pris inom vid var tid registrerat prisintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Beslut om överlåtelser av egna aktier till Deltagare i LTIP 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåtelser av egna aktier får ske på följande villkor:

 • Högst 550 000 aktier får vederlagsfritt överlåtas till Deltagare i LTIP 2021.
 • Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagare i LTIP 2021.
 • Överlåtelser av aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagare i LTIP 2021 har rätt att förvärva aktier.
 • Antalet aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2021, kan komma att omräknas till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemissioner, utdelningar, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i det föreslagna LTIP 2021 och styrelsen anser det vara till fördel för Coor och aktieägarna att Deltagare erbjuds möjlighet att bli aktieägare i Coor enligt villkoren för LTIP 2021.

Aktieswapavtal med tredje part (12C)

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 12B ovan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponeringen genom att Coor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, genom vilket den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier till Deltagarna.

Villkor

Bolagsstämmans beslut att inrätta LTIP 2021 i enlighet med punkten 12A ovan är villkorat av att stämman fattar beslut antingen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12B eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12C.

Majoritetsregler

Stämmans beslut enligt punkt 12A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt punkt 12B erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 12C, erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (PUNKT 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och betalning för aktierna ska erläggas kontant. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av högst samtliga av bolagets egna aktier.

Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för Coors aktieägare.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning och betalning genom kvittning ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 15)

Av 7 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen får anges att den som inte är aktieägare ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår vidare att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger i fråga om att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare, föreslår styrelsen att § 8 i bolagsordningen ändras på det sätt som framgår nedan. Styrelsen föreslår vidare att hänvisningen i samma bestämmelse till skyldigheten för aktieägare som önskar delta vid stämman att vara upptagen som aktieägare i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman tas bort, eftersom denna skrivning numera står i strid med vad som följer av aktiebolagslagen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 8 FöranmälanAktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. § 8 Föranmälan Deltagande i bolagsstämmaAktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen föreslår vidare följande två redaktionella ändringar av bolagsordningen, vilka föranleds av tidigare genomförda lagändringar.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 FirmaBolagets firma är Coor Service Management Holding AB. Bolaget är publikt (publ). § 1 Firma FöretagsnamnBolagets firma företagsnamn är Coor Service Management Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 11 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. § 11 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 95 812 022 aktier och röster. Bolaget har endast ett aktieslag. Bolaget innehar 340 000 egna aktier, vilka inte representeras på årsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast fredagen den 16 april 2021, till adress Coor Service Management Holding AB, Attn: Chefsjuristen Erik Strümpel, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista eller via e-post till erik.strumpel@coor.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista och på bolagets webbplats, www.coor.com, senast onsdagen den 21 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

HANDLINGAR

Information om dem som föreslås till bolagets styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets webbplats, www.coor.com. Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 7b ovan, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende förslagen under punkt 12B och 13 ovan framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista och på bolagets webbplats, www.coor.com, senast från och med måndagen den 5 april 2021. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2021

Coor Service Management Holding AB (publ)

                                                                                                     Styrelsen

 

[1] Inklusive buffert för vinstutdelningskompensation men exklusive 130 000 aktier som kan komma att förvärvas för efterföljande överlåtelse på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2021.

[2] För mer information, se nedan under rubriken ”Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram”.

[3] Average Customer Satisfaction Index.

[4] Total Shareholder Return. TSR definieras som totalavkastning på aktien inklusive återförda utdelningar. För att på ett rättvisande sätt kunna bedöma prestationen beräknas TSR-utvecklingen av Coor-aktiens genomsnittliga stängningskurs på Nasdaq Stockholm, och motsvarande stängningskurs för relevanta referensbolag, under en period om 20 handelsdagar omedelbart innan Prestationsperioden inleds respektive löper ut.

[5] Ackumulerad TSR-utveckling ska vid implementeringen av LTIP 2021 jämföras mot ett index med ackumulerad TSR-utveckling för följande bolag, viktat enligt nedan:
- huvudsakliga referensbolag (motsvarande 15 % var): Compass, ISS, Lassila & Tikanoja, Sodexo; och
- övriga referensbolag (motsvarande 6,667 % var): Attendo, Bravida, G4S, Loomis, Nobina och Securitas.

Prenumerera