Starkt år för Copenhagen Malmö Port

Report this content

2018 blev ett starkt år för Copenhagen Malmö Port, CMP. Omsättningen ökade med drygt åtta procent från 839 MSEK till 908 MSEK. Kryssningssegmentet slog återigen rekord och bidrog starkt till den ökade omsättningen, bland annat tack vare den nyöppnade kryssningskajen i Visby. Sammantaget förbättrades rörelseresultatet med 32 MSEK och landade på 110 MSEK. Godsvolymerna uppgick till totalt 15,1 miljoner ton jämfört med 15,5 miljoner ton 2017.

CMP:s omsättning 2018 uppgick till 908 MSEK mot 839 MSEK för 2017. Rörelseresultatet landade på 110 MSEK mot 78 MSEK för 2017, vilket ger en rörelsemarginal på 12,2 procent jämfört med 9,3 procent året innan. Årets resultat uppgick till 46,7 MSEK mot 26,3 MSEK föregående år. Under året hanterade CMP 15,1 miljoner ton gods jämfört med 15,5 miljoner ton under 2017.

2018 var ett bra och starkt år för CMP. Även om vi kan se vissa volymnedgångar för exempelvis oljesegmentet, så går samtliga verksamhetsområden totalt sett framåt med ökade resultatmarginaler. Det bedömer vi som ett resultat av det hårda arbete vi har lagt ner på att fokusera på rätt saker, arbeta mer effektivt och att ta tillvara på de affärsmöjligheter som har uppstått, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port.

Den enskilt största förklaringen till uppgången både omsättnings – och resultatmässigt är kopplat till kryssningsverksamheten. I april 2018 öppnade CMP den nya kryssningskajen i Visby. Detta, i kombination med större fartyg och fler anlöp till både Köpenhamn och Malmö, innebar att CMP tog emot 953 000 passagerare under säsongen, avslutar Barbara Scheel Agersnap.

CMP befäster därmed sin position som den ledande kryssningsdestinationen i Norra Europa. Samtidigt ökade även RoRo-volymerna under 2018 till 298 000 enheter. En av förklaringarna till detta är möjligheterna som finns i Malmö att lasta om gods mellan olika trafikslag såsom fartyg, lastbil och tåg.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port AB
E-post: barbara.agersnap@cmport.com, telefon: +46 (0)40 680 41 00

Ulrika Prytz Rugfelt, PR - & Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB
E-post: ulrika.prytz@cmport.com, telefon: +46 702 52 00 98

Taggar:

Dokument & länkar