Copernicus: 2022 var ett år av klimatextremer med rekordhöga temperaturer och ökande koncentrationer av växthusgaser

Report this content

2022 var det femte varmaste året globalt och näst varmaste året i Europa

Lufttemperaturen på två meters höjd under 2022, visad i förhållande till dess genomsnitt 1991–2020. Källa: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Nya data från EU:s Copernicus Climate Change Services visar ett år av klimatextremer med många slagna värmerekord och en fortsatt ökning av växthusgaskoncentrationer. Sommaren 2022 var den varmaste någonsin för Europa och alla sommarmånader i det arktiska området var åtminstone de tredje varmaste globalt. Sammantaget var 2022 det näst varmaste uppmätta året någonsin för Europa, medan det globalt sett var det femte varmaste enligt ERA5:s mätningar.

Globalt:

 • 2022 var det femte varmaste året – men de 4:e-8:e varmaste åren ligger väldigt nära varandra
 • De senaste åtta åren har varit de åtta varmaste som uppmätts
 • Årsmedeltemperaturen var 0,3°C över referensperioden 1991–2020, vilket motsvarar ungefär 1,2°C högre än perioden 1850–1900
 • Atmosfäriska koldioxidkoncentrationer ökade med ungefär 2,1 ppm, liknande de senaste årens utveckling. Metanhalterna i atmosfären ökade med nära 12 ppb, högre än genomsnittet, men under de senaste två årens rekordnivåer
 • La Niña-förhållandena kvarstod under stora delar av året, för tredje året i rad

Europa:

 • Europa upplevde sitt näst varmaste uppmätta år någonsin, endats överträffat av 2020 och bara något varmare än 2019, 2015 och 2014
 • Europa upplevde sin varmaste uppmätta sommar någonsin
 • Hösten var den tredje varmaste som uppmätts
 • Långvariga och intensiva värmeböljor som drabbade västra och norra Europa
 • Ihållande låga nederbördsnivåer i kombination med höga temperaturer och andra faktorer ledde till omfattande torka
 • Högsta totala utsläpp från skogsbränder under sommaren (juni-augusti) uppskattat i EU plus Storbritannien under de senaste 15 åren. Frankrike, Spanien, Tyskland och Slovenien upplevde sina högsta utsläpp av skogsbränder under sommaren på minst de senaste 20 åren

Andra regioner

 • Långvariga värmeböljor påverkade Pakistan och norra Indien under våren samt centrala och östra Kina under sommaren
 • Pakistan upplevde omfattande översvämningar i augusti till följd av extremt regn
 • Relativt låga temperaturer och hög nederbörd över östra Australien 2022 är klimatfenomen som vanligtvis förknippas med La Niña-händelser.
 • I februari nådde den antarktiska havsisen sin lägsta dagliga utbredning under de 44-år som havsisen mätts
 • I sex månader nådde isens utbredning i Antarktis rekord, eller nästan rekordlåga värden.

Copernicus Climate Change Service (C3S), som genomförs av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) på uppdrag av Europeiska kommissionen, släpper sina globala klimathöjdpunkter 2022: en sammanfattning av det senaste årets temperaturer, koncentrationer av växthusgaser och viktiga klimat- och väderhändelser. Sammanfattningen visar att flera temperaturrekord uppmättes både i Europa och över hela världen, medan andra extrema händelser som torka och översvämningar drabbade stora regioner.

Europa upplevde sin varmaste sommar någonsin och flera långvariga och intensiva värmeböljor drabbade delar av västra och norra Europa. ERA5 överensstämmer med andra allmänt använda temperaturmätningar som visar att Europeiska temperatur ökat med mer än två gånger det globala genomsnittet under de senaste 30 åren och har den högsta ökningen av alla världens kontinenter.

Mauro Facchini, chef för jordobservation vid generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor, Europeiska kommissionen, kommenterar: "I våra insatser för att ta itu med klimatförändringarna på global, europeisk eller nationell nivå är det tydligt att jordobservationsdata, information och kunskap av hög kvalitet är av avgörande betydelse. Copernicus klimatförändringstjänst tillhandahåller tillförlitlig och snabb övervakning av det förändrade klimatet som underlag för anpassningsinsatserna."

Globala temperaturer: hur nära är vi att överskrida de temperaturgränserna i Parisavtalet?

Under 2022 upplevde världen sitt femte varmaste uppmätta år någonsin enligt C3S ERA5, men bara med mycket liten marginal. Andra vanligen använda temperaturdatauppsättningar kommer sannolikt att rangordna 2022 något annorlunda. Hittills är de varmaste åren någonsin globalt 2016, 2020, 2019 respektive 2017. Enligt ERA5 var den årliga medeltemperaturen 0,3°C över referensperioden 1991–2020, vilket motsvarar ungefär 1,2°C högre än perioden 1850–1900, som vanligtvis används som ett mått på den förindustriella eran.

Detta gör 2022 till det åttonde året i rad med temperaturer mer än 1° C över den förindustriella nivån. Vidare var varje sommarmånad i det arktiska området under 2022 minst den tredje varmaste globalt.

Samantha Burgess, biträdande direktör för Copernicus klimatförändringstjänst, tillägger: "2022 var ännu ett år av extrema klimatförhållanden i Europa och globalt. Dessa händelser belyser att vi redan upplever de förödande konsekvenserna av vår varmare värld. De senaste klimathöjdpunkterna 2022 från C3S ger tydliga bevis för att undvika de värsta konsekvenserna kommer att kräva att samhället både minskar koldioxidutsläppen snabbt och snabbt anpassar sig till det förändrade klimatet.

Årsmedelvärden för den uppskattade globala yttemperaturökningen över referensnivåerna 1991–2020 (vänster axel) och 1850–1900 (höger axel) 2022 är endast enligt ERA5, alla andra år enligt sex olika datamängder. Datakällor: ERA5 (C3S/ECMWF), JRA-55 (JMA), GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTempv5 (NOAA) och Berkeley Earth. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Under 2022 låg temperaturen mer än 2°C över genomsnittet för referensperioden 1991–2020 över delar av norra centrala Sibirien och längs Antarktiska halvön. De regioner som hade det varmaste året någonsin inkluderar stora delar av Västeuropa, Mellanöstern, Centralasien och Kina, Sydkorea, Nya Zeeland, nordvästra Afrika och Afrikas horn.

Record-breaking temperatures in Europe

Rankning av ytluftstemperatur för 2022 efter land för perioden sedan 1950.  Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service / ECMWF.

Temperaturerna i Europa under året var de näst varmaste som uppmätts. 2022 var 0,3°C kallare än 2020 och var bara marginellt varmare – med cirka 0,1 °C, än 2019, 2015 och 2014.  Hela Europa utom Island, hade årliga temperaturer över genomsnittet 1991-2020. Temperaturerna var mest över genomsnittet i den västra delen av kontinenten. Enligt C3S ERA5-datasetet såg flera länder i västra och södra Europa de högsta årstemperaturerna sedan åtminstone 1950. Liknande resultat har redan rapporterats på grundval av antingen preliminära eller slutliga uppgifter från nationella vädertjänster i denna region.

Sommaren i Europa var med klar marginal den varmaste som uppmätts. Den tidigare varmaste sommaren var 2021. Hösten var den tredje varmaste någonsin, det var bara varmare 2020 och 2006. Vintertemperaturen 2022 var cirka 1°C över genomsnittet och rankas bland de tio varmaste vintrarna.  Omvänt låg vårtemperaturerna för Europa som helhet strax under genomsnittet för referensperioden 1991–2020. När det gäller månadsgenomsnitt var nio månader över genomsnittet, medan tre - mars, april och september - var under genomsnittet. Kontinenten upplevde sin näst varmaste juni som någonsin registrerats med cirka 1,6°C över genomsnittet  och den varmaste oktober som uppmätts med temperaturer nästan 2°C över genomsnittet.   

Extrema händelser uppmättes i hela världen 2022

Båda polarområdena upplevde perioder av rekordtemperaturer under 2022. I mars hade Antarktis en intensivt varm period med temperaturer långt över genomsnittet. Vid Vostok-stationen, i det inre av Östantarktis, nådde den rapporterade temperaturen -17,7°C, den varmaste som någonsin uppmätts under dess 65-åriga verksamhet. Under september var temperaturen över centrala Grönland var 8°C högre än C3S-data genomsnittet som visade att nästan hela landet upplevde medeltemperaturer högre än någon septembermånad sedan åtminstone 1979, i samband med onormalt varma vindar från söder.

Antarktis upplevde ovanligt lite havsis under hela året, med sex månader av rekord eller nästan rekordlåg antarktisk havsisutbredning. Under senare hälften av februari nådde Antarktis dagliga havsisutbredning en ny rekordlåg nivå och kringgick tidigare minimum som uppnåddes 2017.  De låga havsisutbredningarna kom främst från havsisförhållandena under genomsnittet i Weddellhavet under större delen av året, i Ross- och Amundsenhavet fram till april och i Bellingshausenhavet från april och framåt.

De tropiska och subtropiska regionerna upplevde under våren extremt höga temperaturer före monsunen. I Pakistan och norra Indien resulterade detta i förlängda värmeböljor och rekordhöga max- och minimitemperaturer. Centrala och östra Kina upplevde långlivade värmeböljor med efterföljande torka under sommaren.

I juli och augusti upplevde Pakistan en rekordstor nederbörd som ledde till stora översvämningar över stora delar av landet som orsakade dödsfall och omfattande förstörelse. Australien upplevde också temperaturer under genomsnittet, med ovanligt våta förhållanden under stora delar av året, särskilt i den östra delen av kontinenten med flera perioder av utbredda översvämningar, en situation som vanligtvis förknippas med ihållande La Niña-förhållanden och sannolikt accentueras av mättade jordar.

Den ovanliga varma senvåren och sommaren i Europa i kombination med lite regn, klar himmel och torra jordar, medförde torka särskilt i de södra och centrala delarna av kontinenten. Många länder rapporterade effekter på jordbruk, flodtransporter och energihantering.  Extremt torra förhållanden ledde också till ökad brandrisk vilket resulterade i ovanligt hög brandaktivitet i sydvästra Europa, särskilt Frankrike och Spanien.

Avvikelser i nederbörd, ytluftens relativa fuktighet, den volymetriska fukthalten i de översta 7 cm av marken och ytlufttemperaturen för Sommar (juni 2022 till augusti 2022) med avseende på 1991-2020. Den mörkare gråskuggningen betecknar var markfuktighet inte visas på grund av istäcke eller klimatologiskt låg nederbörd. Datakälla: ERA5 Källa: Copernicus Climate Change Service / ECMWF. Ursprungligen publicerad i August 2022 hydrological bulletin.

C3S kommer att göra en omfattande granskning av olika klimathändelser 2022 i Europa i sin årliga europeiska klimatstatus, som publiceras i april 2023. Tidigare utgåvor finns här.

Växthusgaserna fortsatte att öka 2022

Månatlig global genomsnittlig atmosfärisk CO2 (vänster) och CH4 (höger) kolumnmedelvärde koncentration från satelliter för 2003-2022 (röd kurva) och 12-månaders genomsnitt (svart kurva). Datakälla: C3S/Obs4MIPs (v4.4) konsoliderade (2003–2021) och CAMS preliminära nästan realtidsdata (2022) GOSAT-poster. Rumsligt intervall: 60S - 60N över land. Källa: C3S / CAMS / ECMWF / Bremens universitet / SRON.

Tillsammans med Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), C3S avslöjar att atmosfärens växthusgaser fortsatte att öka under 2022. Preliminär analys av satellitdata i genomsnitt över hela atmosfäriska kolonnen visar att koldioxidkoncentrationerna ökade med cirka 2,1 ppm, medan metan steg med cirka 12 ppb. Detta resulterade i ett årsgenomsnitt för 2022 på cirka 417 ppm för koldioxid och 1894 ppb för metan. För båda gaserna är detta de högsta sattelituppmätta koncentrationerna och genom att inkludera andra mätningar, de högsta nivåerna på över 2 miljoner år för koldioxid och över 800 000 år för metan.

De årliga globala totala utsläppen från vegetationsbränder fortsätter att minska i förhållande till förändrad markanvändning och minskande savannbränder i tropikerna. Men forskare från CAMS uppmätte betydligt ökade brandutsläpp i en del europeiska regioner där varmare och torrare förhållanden bidrog till ökad brandfara. Till följd av detta var de totala beräknade utsläppen från skogsbränder i EU och Storbritannien de högsta sedan 2007. Frankrike, Spanien, Tyskland och Slovenien upplevde sina högsta utsläpp av skogsbränder under sommaren under de åtminstone senaste 20 åren, vilket bidrog till försämrad luftkvalitet lokalt.

"Växthusgaser, inklusive koldioxid och metan, är de viktigaste drivkrafterna för klimatförändringar och vi kan se från vår övervakning att atmosfärskoncentrationerna fortsätter att öka utan tecken på att sakta ner", säger Vincent-Henri Peuch, chef för Copernicus atmosfärövervakningstjänst. ”Koncentrationsförändringar är resultatet av både mänskliga och naturliga faktorer. Våra pågående ansträngningar för en operativ verifieringskapacitet på CO2 och CH4-emissioner kommer att bli ett mycket effektivt verktyg för att mer specifikt bedöma effektiviteten av klimatförändringsåtgärder."

-Slut-

Mer information, en detaljerad beskrivning av hur uppgifterna sammanställts och ytterligare medieresurser finns på en lösenordsskyddad webbplats: https://climate.copernicus.eu/notes-editors 

Password: ECMWFPress2023

Läs mer om C3S klimatövervakningsprodukter i Climate Intelligence-hubben med månatliga klimatbulletiner, årsrapporter och löpande övervakning av viktiga klimatvariabler.

Dataaccess

Tidsseriedata samt geografiska data för kartorna finns tillgängliga på lösenordsskyddssidan.

Data från Copernicus omfattas av License to Use Copernicus Products (v 1.2). Temperaturdata från andra leverantörer, som ingår här för jämförelse, är föremål för andra licenser, vänligen kontakta respektive leverantör.

De fullständiga C3S-dataseten (ERA5 (1979-2022), ERA5 (1950-1978) och "C3S XCO 2-data härledda från satellitsensorer - XCO 2_OBS4MIPS" (2003-2021) och "C3S XCH 4-data härledda från satellitsensorer - XCH 4_OBS4MIPS v4.4" (2003-2021) är tillgängliga från Climate Data Store (CDS - cds.climate.copernicus.eu) och GFAS-data  för utsläpp av skogsbränder är tillgängliga från Atmosphere Data Store (ADS - ads.atmosphere.copernicus.eu). Den fullständiga "CAMS XCO 2-data härledda från satellitsensorer" är tillgänglig från dataleverantören Universitet i Bremen http://www.iup.uni-bremen.de/~ghguser/) och "CAMS XCH4-data härledda från satellitsensorer" är tillgängliga från dataleverantören SRON (via FTP: anonymous@ftp.sron.nl, katalog: /pub/pub/RemoTeC/PROXY_NRT_L1X/).

De nationella gränserna som används för rankningskartan är baserade på Natural Earth 1:50m kulturella data. De används för att beräkna temperaturstatistik baserad på ERA5-datauppsättningarna och innebär inte att Europeiska unionen uttrycker någon som helst åsikt om den rättsliga statusen för något land, territorium eller område eller dess myndigheter, eller om avgränsningen av dess gränser eller gränser.

C3S följer rekommendationen från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) att använda den senaste 30-årsperioden 1991-2020 för att beräkna klimatologiska medelvärden.

De globala klimathöjdpunkterna 2022 kan nås här:

(Blir först synligt då embargot hävts)

https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2022?utm_source=press&utm_medium=referral

The Monthly Climate Bulletin för december kan nås här: https://climate.copernicus.eu/monthly-climate-bulletins

Utforska uppgifterna i den månatliga klimatbulletinen:

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-c3s-monthly-climate-bulletin-explorer?tab=app

Mer information om ändringen till den senaste referensperioden finns här:

https://climate.copernicus.eu/new-decade-reference-period-change-climate-data

Mer information om skogsbränderna 2022 hittar du här:

https://atmosphere.copernicus.eu/cams-monitoring-extreme-wildfire-emissions-2022?utm_source=Press&utm_medium=Press

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram finansierat av EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, klimatförändringar, nödsituationer, mark, marin och säkerhet. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstater, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). Det bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF är en internationell organisation med verksamhet på flera platser. ECMWF:S huvudkontor ligger i Reading, Storbritannien, samt i Bologna, Italien och Bonn, Tyskland.

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 
Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 
Mer information om Copernicus: 
www.copernicus.eu 
ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF

#EUSpace

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: copernicus-press@ecmwf.int
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
bjorn.mogensen@oxkom.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar