Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Core Ventures AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2001 kl. 09.00 i bolagets lokaler vid Kungsgatan 30 15 tr, Stockholm. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 november 2001, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 14 november 2001. Anmälan skall ske skriftligen till Core Ventures AB (publ), Kungsgatan 30, S-111 35 STOCKHOLM eller per fax 08-789 61 70. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 9 november 2001, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Justering av villkor i konvertibelt förlagslån (se nedan) 8. Övriga frågor 9. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 7 Som ett led i den pågående omstruktureringsprocessen har Core Ventures tidigare beslutat förtidsinlösa företagets konvertibla förlagslån. Styrelsen har i samråd med konvertibelägarna funnit att den tekniskt mest lämpade åtgärden är att förändra villkoren så att konvertering ej längre kan ske, varvid tidigare beslut om utfärdande av nytt skuldebrev ej kommer att verkställas. Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att förändra villkoren i det utestående konvertibla förlagslånet så att det framgent ej skall vara förenat med konverteringsvillkor. Alla aktieägare hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen i november 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00500/bit0001.pdf

Dokument & länkar