Preliminär delårsrapport för Core Ventures AB (publ)

Preliminär delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 september 2001 Denna rapport avser moderbolagets resultat- och ställning per den 30 september 2001. En fullständig delårsrapport kommer att avges den 19 november 2001 när information om dotterbolag m m erhållits. Kontaktpersoner: Franco Fedeli, VD, franco.fedeli@coreventures.se Magnus Trast, CFO, magnus.trast@coreventures.se Mathias Österdahl, Investor Relations, mathias.osterdahl@coreventures.se Preliminär delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 september 2001 Core Ventures är ett riskkapitalbolag med fokus på tillväxtföretag inom IT, internet, telecom och media. Målsättningen är att vara ett naturligt alternativ för de aktieägare som önskar placera i en portfölj av onoterade framtidsföretag. Pågående omstrukturering Den 24 augusti 2001 fattade Core Ventures styrelse beslut om att påbörja en omstrukturering av bolaget. Avsikten är att förvärva samtliga utestående aktier i portföljföretaget Netrevelation AB och samtidigt avyttra samtliga övriga innehav. Förvärvet av Netrevelation AB sker genom apportemission och kvittning mot en reversfordran som uppkommer i samband med försäljning av övriga innehav. En extra bolagsstämma den 13 september 2001 beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att avyttra samtliga innehav förutom Netrevelation och att förtidsinlösa utestående konvertibla förlagslån. Per den 30 september har apportemissionen avseende förvärv av 2 333 333 aktier i Netrevelation tecknats. Core Ventures äger därefter ca 78 procent av aktierna i Netrevelation. Denna rapport avser moderbolagets resultat- och ställning per den 30 september 2001. En fullständig delårsrapport kommer att avges den 19 november 2001 när information om dotterbolag m m erhållits. När omstruktureringen är slutförd, vilket beräknas ske under november månad, kommer även en proformaredovisning över koncernens ställning efter genomförd omstrukturering lämnas. Investeringar och förvaltning Core Ventures investerade kapital uppgick per den 30 september 2001 till 191,2 Mkr, varav 163,3 Mkr avser de innehav som kommer att avyttras och 27,8 Mkr Netrevelation. Under perioden har avyttringar skett i Satsafe och Sign On, samt har hela innehavet i DNG avyttrats. Anskaffningsvärdet för de aktier i Netrevelation som förvärvades via apportemission uppgick till 17,8 Mkr. Core Ventures investeringsportfölj Core Ventures arbete mot en portfölj av i huvudsak onoterade innehav närmar sig sin slutfas. Under perioden har följande händelser av betydelse inträffat. Styrelsen för Grade Learning Solutions har med hänsyn till rådande börsklimat beslutat att senarelägga noteringen av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Grades tidigare plan var att bolaget skulle ha noterats under senare delen av år 2001. Sign On meddelade under perioden att tjänsten Sign On Blankettarkivet efter fem år har nått lönsamhet. Omsättningen är 1,4 Mkr per månad och ger ett överskott på 700 000 kr per månad. Under tredje kvartalet har Sign On's ägarkrets utökats med ytterligare en aktör på kapitalmarknaden. Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse har sammanlagt anskaffat 300 000 aktier i Sign On, motsvarande 3,9 % av kapitalet. Bland övriga aktieägare återfinns Inter IKEA, 6:e AP-fonden, Alecta och Skandia. Smarteq har, vilket tidigare meddelats, fått en order av en av USA's största mobiltelefonioperatör AT&T Wireless om att utveckla och leverera handsfree-utrustning till Nokias modell 8260. Ordervärdet ligger på cirka 8 Mkr och leverans och fakturering sker under det tredje kvartalet 2001. Resultat och finansiell ställning Core Ventures resultat efter finansiella poster för niomånadersperioden uppgick till - 59,8 (- 16,1) Mkr. I resultatet ingår realisationsresultat från genomförda försäljningar med - 6,6 (1,6) Mkr och nedskrivningar om 35,2 (0,0) Mkr. Avyttringarna under tredje kvartalet har givit en realiserad förlust om 1,1 Mkr. Under tredje kvartalet har nedskrivningarna om 5,8 Mkr genomförts. Finansnettot för perioden uppgick till - 9,4 (- 7,2) Mkr. Eget kapital har under niomånadersperioden förstärkts med 26,3 Mkr. I januari slutfördes en nyemission om 15 000 000 aktier à 1 kr som extra bolagsstämman fattade beslut om den 22 december 2000 och som stärkte eget kapital med 8,5 Mkr. I september 2001 har en apportemission genomförts som tillfört eget kapital 17,8 Mkr. Per den 30 september 2001 uppgick eget kapital till 52,3 (205,4) Mkr vilket ger en soliditet på 31 (56) %. Eget kapital per aktie uppgick vid samma tidpunkt till 0,49 (5,94) kr och antalet aktier, inklusive den apportemission som ej är registrerad hos PRV, till 106 569 635 st. Förutom ovan beskrivna förstärkning av eget kapital är förändring i eget kapital hänförlig till periodens resultat. Förutom erhållna emissionslikvider har bolaget tillförts likvida medel genom försäljning av noterade innehav. Per den 30 september 2001 uppgick Core Ventures likvida medel till 0,1 (1,2) Mkr. Portfölj [REMOVED GRAPHICS] Värderings- och redovisningsprinciper för portföljinnehav Core Ventures tillämpar FAR: s rekommendation nr 12 avseende redovisning av aktier och andelar. Core Ventures värdepappersinnehav utgör en finansiell anläggningstillgång. Bokfört värde motsvaras av tillgångens anskaffningsvärde eller ett lägre värde om det finns skäl för en nedskrivning. Bedömning om nedskrivningsbehov föreligger görs utifrån det totala värdet på portföljen, en s k portföljsyn. Portföljens marknadsvärde beräknas enligt principen; noterade bolag, d v s bolag som är föremål för handel på officiell eller inofficiell handelsplats, värderas med utgångspunkt från senaste avslut på handelsplatsen. För onoterade innehav är utgångs-punkten EVCAs (European Private Equity & Venture Capital Association) värderings-principer, innebärande värdering till anskaffningsvärde eller till värdet vid senaste emission alternativt känd försäljning av aktier i portföljföretaget. Därefter görs en bedömning om eventuell värdenedgång på portföljen är bestående och därmed ska föranleda nedskrivning. Resultaträkning i sammandrag [REMOVED GRAPHICS] Balansräkning i sammandrag [REMOVED GRAPHICS] Kassaflödesanalys [REMOVED GRAPHICS] Nyckeltal [REMOVED GRAPHICS] Marknadsvärde portfölj Värdet av Core Ventures portfölj av investeringar per balansdagen. Noterade innehav är värderade till senaste avslut i aktien. Onoterade innehav är värderade till bokfört värde eller till värdet vid senaste emission alternativt känd försäljning av aktier i portföljföretaget. Substansvärde Synligt eget kapital justerat för övervärde efter skatt på bolagets tillgångar. Beskattning av realisationsvinster förväntas ske i enlighet med det förhandsbesked om investmentbolagsstatus som skatterättsnämnden lämnat. Soliditet Eget kapital inkl minoritet i procent av balansomslutningen. Totalavkastning Kursutvecklingen i procent för Core Ventures aktie inkl lämnad utdelning under perioden. Substansvärde / aktie Substansvärde dividerat med antal aktier på balansdagen. Eget kapital / aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. Antal utestående aktier På balansdagen hos PRV registrerat antal aktier med tillägg för tecknade aktier i pågående emissioner. Nyckeltal har ej beräknats efter utspädning för konvertibelt lån då konverteringskursen är 60 kr per aktie och konvertering osannolik. Kommande information Slutlig rapport, tredje kvartalet 19 november 2001 Bokslutskommuniké 21 februari 2002 Stockholm den 18 oktober 2001 Franco Fedeli Verkställande direktör Denna preliminära delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Den slutliga delårsrapporten kommer att översiktligt granskas av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00840/bit0002.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar