Referat från extra bolagsstämma

Referat från extra bolagsstämma Den 24 augusti 2001 fattade Core Ventures styrelse beslut om att påbörja en omstrukturering av bolaget, med avsikt att förvärva samtliga utestående aktier i portföljbolaget Netrevelation och samtidigt avyttra övriga innehav. Dagens bolagsstämmor markerar en slutfas i denna omstrukturering. Nedan följer ett referat av de viktigaste besluten. Ny styrelse i Core Ventures I och med den förändrade verksamheten i Core Ventures har idag författats val av nya ledamöter i företag, vilka bättre kunna representera den nya verksamheten. Den gamla styrelsen förklarade sig härmed villiga att ställa sina platser till förfogande. Bolagsstämman i Core Ventures valde därefter till nya ordinarie ledamöter Eric Severin, Roger Blomquist, Per Berglöf, Lennart Olsson, Henrik Holm och Lars Grönberg. Ny bolagsordning Bolagsstämman beslutade vidare att förändra bolagsordningen enligt följande: att §1 med rubrik "Firma" får följande lydelse: "Bolagets firma är Netrevelation Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ)". att §2 med rubrik "Styrelsens säte" får följande lydelse: "Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län". att §3 med rubrik "Verksamhet" får följande lydelse: " Bolagets verksamhet skall omfatta systemutveckling av logistikprogram, planering, samordning och produktion av transporttjänster med därtill hörande bokningar och betalningar, samt att äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.". att §10 med rubrik "Bolagsstämma" förlorar sitt tillägg: "Bolagsstämman hålles i Stockholm eller Göteborg", innebärande att bolagsstämman hålles där styrelsen har sitt säte. Dessutom fattade en extra bolagsstämma tidigare på morgonen beslut om att förändra villkoren i företagets konvertibla förlagslån, så att det framgent ej skall vara förenat med konverteringsvillkor. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Eric Severin till ny ordförande. Till VD utsågs Roger Blomquist. För ytterligare information, kontakta: Roger Blomquist, VD roger.blomquist@netrevelation.se Tel: 042-208702, 0708-609593 Franco Fedeli franco.fedeli@coreventures.se Tel: 08-7896175 Mathias Österdahl, Investor Relations mathias.osterdahl@coreventures.se Tel: 08-7896175 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00550/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar