Referat från extra bolagsstämma i Core Ventures

Referat från extra bolagsstämma i Core Ventures Vid extra bolagsstämma i Core Ventures fattades idag följande beslut: Ändring av lydelse i bolagsordning Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen § 4 innebärande att de angivna gränserna för högsta och lägsta aktiekapital numera lyder på lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Bolagsstämman beslöt vidare att bestämmelsen i § 8 ändras så till den anger att kallelse till bolagsstämma skall ske i "Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning", istället för som tidigare i "Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter". Avslutningsvis beslöt stämman även att ta bort andra stycket i § 10 då det numer följer av lag att envar röstberättigad får rösta för hela antalet av honom ägda aktier utan begränsning i röstetalet. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 000 000 kronor. Bemyndigandet skall även omfatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (1975:1375). En förutsättning för styrelsens rätt att fatta beslut om nyemission enligt detta bemyndigande skall vara att sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. För ytterligare information, kontakta: Franco Fedeli, VD, Core Ventures Mathias Österdahl, Investor Relations franco.fedeli@coreventures.se mathias.osterdahl@coreventures.se Tel: 08-7896175 Tel: 08-7896175 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar