COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem förvärvar fastigheten Jönköping Hedenstorp 2:41 i Jönköping. Förvärvet är Corems första i industriområdet Hedenstorp.

På fastigheten finns två nyligen uppförda, moderna lager- och logistikanläggningar. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 10 500 kvm och uthyrningsgraden är 85 procent med en återstående kontraktslängd om 8,5 år.

Jönköping är en av Corems prioriterade orter och bolaget äger sedan tidigare 20 fastigheter i Jönköping, om totalt 77 000 kvm uthyrbar area.

”Förvärvet innebär att vi etablerar oss i en ny del av staden. Hedenstorp industriområde är ett expansivt område som har bra kommunikationer med närhet till Riksväg 40 och Jönköping Airport", säger Corems VD Eva Landén.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 140 mkr. Planerad tillträdesdag är den 1 december 2020.

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 

E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera