Corem listas på Nasdaq Large Cap

Report this content

Från och med 21 juli 2021 handlas Corems aktie på Nasdaq Large Cap. På Large Cap finns företag med ett börsvärde som överstiger en miljard euro. Corems börsvärde uppgår idag till cirka 28 mdkr.

Corem listades på Nasdaq Mid Cap i januari 2011 och har sedan dess vuxit kontinuerligt. Under mars 2021 offentliggjorde Corem ett offentligt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare i syfte att slå samman bolagen.

Per den 24 juni nådde Corem 95 procent ägande i Klövern. Ansökan om avnotering av Klöverns aktier från Nasdaq Stockholm har därefter gjorts, vilken fått beslutad sista handelsdag den 20 juli 2021.

Sammanslagningen av Corem och Klövern skapar ett ledande kommersiellt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner, där Corems portfölj av logistikfastigheter och Klöverns kontorsbestånd skapar en väl balanserad fastighetsportfölj om 510 fastigheter med ett samlat värde om 76 642 mkr.

Från och med 21 juli 2021 handlas Corems aktie på Nasdaq Large Cap, där Corem ersätter Klövern. Corems börsvärde uppgår idag till cirka 28 mdkr.

Sedan 30 juni 2021 inkluderas Corem i Global Property Research (GPR) General Index samt GPR 250 Index, som består av de 250 mest likvida börsnoterade fastighetsbolagen i världen.

"Att vi nu listas på Large Cap ser vi som ett viktigt steg då det innebär ökad uppmärksamhet hos både analytiker- och journalistkåren. Det ger oss möjlighet att nå ut bredare samt att Corem blir tillgängligt som placeringsalternativ för fler institutionella investerare och fonder.”, säger Eva Landén, VD på Corem.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD
Tel: +46 (0)8 503 853 33

E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Orgnr: 556463-9440, Säte Stockholm

www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Att vi nu listas på Large Cap ser vi som ett viktigt steg då det innebär ökad uppmärksamhet hos både analytiker- och journalistkåren. Det ger oss möjlighet att nå ut bredare samt att Corem blir tillgängligt som placeringsalternativ för fler institutionella investerare och fonder.
Eva Landén, VD