COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Report this content

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 19 februari 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 000 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 27 februari 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter med slutligt förfall den 27 februari 2023. Corem har därefter emitterat ytterligare obligationslån om 250 mkr den 21 februari 2020 varpå totalt emitterat belopp inom ramen 2 000 mkr uppgår till 1 250 mkr.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 23 april 2020.

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 12:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar