Corem Property Group förtidsinlöser obligationslån 2018/2021 om 850 mkr

Report this content

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 mars 2018 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 000 000 000 kronor (varav 850 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0010894931 (”Obligationerna”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer.

I enlighet med villkoren för Obligationerna skickar Corem idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Corem förtidsinlöser samtliga utestående Obligationer. Varje Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (1 september 2020) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (1 december 2020).

Betalning sker till alla som den 24 november 2020 är registrerade i skuldboken som ”Bondholder” i enlighet med villkoren för Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 1 december 2020. Sista dag för handel med Obligationerna är planerad till den 20 november 2020.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 

E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar: