Corem Property Group meddelar Change of Control-händelse avseende bolagets utestående obligationslån

Report this content

Hänvisning görs till Corems utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2020/2023 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 250 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0013877008 (”2020/2023 Obligationerna”) och seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2020/2024 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 400 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0015192521 (”2020/2024 Obligationerna”).

M2 Asset Management AB (publ) offentliggjorde den 2 mars 2021 det slutliga utfallet av sitt kontanta budpliktsbud till aktieägarna i Corem, vilket innebär att M2 Asset Management AB (publ), direkt och indirekt genom dotterbolag, har blivit ägare till mer än 50 procent av utestående röster i Corem. Slutförandet av budpliktsbudet innebär en Change of Control-händelse i enlighet med villkoren för 2020/2023 Obligationerna respektive 2020/2024 Obligationerna.

I enlighet med villkoren för 2020/2023 Obligationerna och 2020/2024 Obligationerna har Corem idag skickat underrättelser till obligationsinnehavarna om den inträffade Change of Control-händelsen. Detta innebär att obligationshavarna inom en viss tid har rätt att begära att alla, eller endast några, av deras obligationer ska återköpas av Corem till ett pris per obligation motsvarande 101 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen ränta.

För mer information om återköpsperioden, återköpsdagen och instruktion om vilka åtgärder en obligationsinnehavare behöver vidta om denne önskar att sina obligationer ska bli återköpta i enlighet med villkoren för 2020/2023 Obligationerna respektive 2020/2024 Obligationerna, vänligen se underrättelserna till obligationsinnehavarna som finns tillgängliga på Corems webbplats https://www.corem.se/sv/investerare/prospekt-och-villkor/.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 

E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 mars 2021 kl. 12.00.

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.