Corem Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Report this content

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 19 maj 2021 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 900 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Obligationslånet emitterades den 27 maj 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter med slutligt förfall den 27 november 2023.

Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 22 juni 2021.

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, VD
Telefon: 08-503 853 33

E-post: eva.landen@corem.se

 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm

www.corem.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 

E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.