Corem uppdaterar sina finansiella mål

Report this content

Corem lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ) med avsikt att skapa Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Den övergripande målsättningen för det sammanslagna bolaget är att genom långsiktigt hållbara fastighetsinvesteringar i geografiska lägen med hög tillväxt och med starka kassaflöden ge hög avkastning på eget kapital.

Styrelsen har vid dagens styrelsemöte fastställt nya finansiella mål:

  • Bolaget ska uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget kapital om minst 10 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0 gånger.
  • Belåningsgraden ska uppgå till en nivå som möjliggör Investment Grade.
  • Bolaget ska nå Investment Grade inom två år.
  • Bolaget ska lämna en utdelning om lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier.
 

På Corems hemsida, www.corem.se, finns samlad information om verksamheten, styrelse och ledning, ekonomisk rapportering samt pressmeddelanden.

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2021 kl. 10.35.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Patrik Essehorn, styrelseordförande
Telefon: 070-82 03 75
E-post: patrik.essehorn@walthon.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar: