FLAGGNING AVSEENDE COREMS INNEHAV AV EGNA AKTIER

Report this content

Corem hade per den 22 mars 2018 ett totalt innehav av 2 874 325 återköpta stamaktier av serie A och 8 538 250 återköpta stamaktier av serie B, vilket motsvarar 3,01 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,46 procent av totalt antal röster i Corem. Förvärven av egna aktier har gjorts i enlighet med beslut taget på årsstämma den 28 april 2017.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880, fördelat på 33 675 011 stamaktier av serie A, 342 063 869 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 68 241 397,9.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar: