M2 Asset Management har offentliggjort det preliminära utfallet i budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group

Report this content

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) lämnade den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”).

Acceptperioden för att delta i Erbjudandet pågick från och med den 27 januari 2021 till och med den 24 februari 2021. Till följd av att Corem genomfört utdelning om 5 kronor per preferensaktie den 7 januari 2021 har likviden för preferensaktierna justerats till 317 kronor per preferensaktie, i enlighet med villkoren i budpliktskommunikén. Den 22 januari 2021 offentliggjorde M2 ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”) med anledning av att Corem offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2020. Till följd av offentliggörandet av Tilläggshandlingen erbjöds samtliga aktieägare i Corem som redan hade accepterat Erbjudandet att återkalla avgiven accept senast den 1 mars 2021.

Den 25 februari 2021 offentliggjorde M2 det preliminära utfallet som visade att aktieägare till 785 119 stamaktier av serie A, 1 739 761 stamaktier av serie B samt 692 183 preferensaktier har accepterat Erbjudandet. M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till cirka 47,3 procent av det totala kapitalet i Corem och cirka 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem. M2:s ägarandel uppgår till cirka 53,8 procent av antalet utestående röster. M2 avser att offentliggöra det slutliga utfallet av Erbjudandet den 2 mars 2021, det vill säga dagen efter att rätten att återkalla avgiven accept har löpt ut.

Stockholm den 25 februari 2021

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD 

E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.