NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts, beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om samman­läggning av aktier, där två (2) aktier oavsett aktie­slag slås samman till en (1) aktie av samma aktie­slag.

Sammanläggning har skett under januari månad 2018, vilket resulterat i att antal aktier och röster har minskat. Per den 31 januari 2018 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB (publ) till 379 338 880, fördelat på 34 158 080 stamaktier av serie A, 341 580 800 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferens­aktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferens­aktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår efter samman­läggningen till 68 676 160.

Per dagens datum innehar Corem 851 325 återköpta stamaktier av serie A och 8 513 250 återköpta stamaktier av serie B.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 08.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar