RÄTTELSE - NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I pressmeddelande som skickades ut kl 08.00 angavs felaktigt bolagets innehav av återköpta aktier. Till följd av fondemissionen innehar bolaget också 17 026 500 återköpta stamaktier av serie B. Pressmeddelandet i sin helhet följer nedan.

Som tidigare offentliggjorts beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om genomförande av fondemission, genom vilken tio (10) stamaktier av serie B erhållits vederlagsfritt för varje befintlig stamaktie av serie A. Fondemission ägde rum under december månad, vilket resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat.

Per den 29 december 2017 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB (publ) till 758 677 760, fördelat på 68 316 160 stamaktier av serie A, 683 161 600 stamaktier av serie B samt 7 200 000 preferensaktier.

Det totala antalet röster uppgår till 137 352 320. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera.

Per dagens datum innehar Corem 1 702 650 återköpta stamaktier av serie A och 17 026 500 återköpta stamaktier av serie B.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 09.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterad på NASDAQ Stockholm, Midcap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar