Analysguiden: Genombrott och nya pengar

Cortus har ingått avtal för leverans av förnybar energi till metallpulvertillverkning Höganäs – ett genombrott med WoodRoll®. Efter många års slit arbetar bolaget i medvind och tar nu in nytt kapital för att finansiera affären.

Cortus Energy har utvecklat en förgasningsteknik av biomassa som producerar syngas. Den höga renheten och energivärdet skapar goda förutsättningar för gasen att ersätta fossila bränslen inom industrin. Syngasen kan även användas vid produktion av förnybar el eller fjärrvärme och med en hög vätgashalt skapas potential inom fordonsindustrin. Cortus avser tjäna pengar genom försäljning av antingen energigas, nyckelfärdiga anläggningar eller tekniklicens-avtal.

Ett avtal slöts nyligen med Höganäs AB. I avtalet ansvarar Cortus för driften och säljer energigas. Leveransavtalet löper över 20 år. Fösta måste en anläggning (6 MW) sättas upp och skall därefter testas och anpassas. Årliga intäkter om 15 miljoner kronor uppskattas av bolaget kunna genereras från och med 2019. Projektet finansieras med medel från Cortus, en grupp industribolag, Klimatklivet och Energimyndigheten samt via lån. För att täcka sitt bidrag genomför Cortus en företrädesemission om maximalt 17,3 miljoner kronor före kostnader, som ger en utspäd-ning om 16 procent. 15 miljoner kronor är säkerställda. Tillhörande teckningsoptioner kan maximalt inbringa 6,5 miljoner före kost-nader omkring årsskiftet 2017/18 till en utspädning om fyra procent.

Avtalet med Höganäs är Cortus första inom industrisektorn och är så-ledes ett genombrott. Som grädde på moset har projektet i Kali-fornien beviljats stöd om 5 mil-joner USD. Stödet tillfaller en lokal ansvarig projektledning som just nu arbetar med att få tillstånd på plats. Besked om utfallet väntas under andra halvåret 2017.

Cortus har vind i seglen och intresset för tekniken är uppenbarligen stort. Teckningskursen är 40 öre per aktie plus en fjärdedels option, vilket är under vår uppskattning av det motiverade värdet på aktien, efter utspädning. Vi rekom-menderar att teckna. Dock skall noteras att kommande arbetet med en första 6 MW anläggning är krävande och kan ta längre tid än budgeterat.  Värderingen av aktien förutsätter även att fler intäkts-källor kan säkras, vilket är långt från garanterade.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera