KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i CLOUDREPUBLIC AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i CloudRepublic AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 29 maj 2020, kl. 16.00 i CloudRepublic AB:s lokaler, Artillerigatan 42, Stockholm. Entrén öppnas kl. 15.45

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 maj 2020,

dels    anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress CloudRepublic AB (publ) Att: Ari Liukko, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, per tel. 08-733 151515 eller per e-post: ari@cloudrepublic.se, senast den 22 maj 2020.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Vidare bör anges uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.cloudrepublic.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 092 572stycken, varav 133 333 A-aktier och 2 268 129 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i CloudRepublic AB per dagen för denna kallelse är därmed 3 601 459.  

Ärenden

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Anförande av verkställande direktören

8.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2019

9.       Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.     Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

13.     Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

14.     Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

15.     Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.
16.     Emission av aktier

17.     Stämmans avslutande

Punkt 10 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås

Punkt 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen, fram till slutet av årsstämman 2021, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor.

Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Det föreslås omval, för tiden fram till slutet av årsstämman 2021, av styrelsens nuvarande ledamöter; Lars Bergkvist, Ari Liukko och Tomas Ward. Som nya ledamöter föreslås David Bonnier och Maria Lindholm Pellborn. Lars Bergkvist föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Till revisor föreslås Resursgruppen Ekonomi & Revision AB och till huvudansvarig revisor föreslås Peter Honnér.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av A eller B-aktier i bolaget, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende A eller B-aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier får högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier, optioner och/eller konvertibler för att skyndsamt kunna utnyttja uppkomna affärsmöjligheter som erfordrar emission av nu nämnda slag.

För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av aktier i enlighet med avtalen om tilläggsköpeskilling till tidigare ägarna av de nu helägda dotterbolagen CloudRepublic Anegy online Marketing AB. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finns tillgängligt på bolagets hemsida fr o m den 8 maj.

Handlingar och ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga för aktieägarna på CloudRepublic ABs kontor, Artillerigatan 42 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.cloudrepublic.se, från och med den 10 maj 2018 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen)

_____________________
Stockholm i maj 2020
CloudRepublic AB (publ)
Styrelsen
CloudRepublic AB (publ), org nr 556979-1477
Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm
Tel. 08 – 6111190
info@cloudrepublic.se 
www.cloudrepublic.se

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 
E-post: johan@cloudrepublic.com
 

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com
CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

Dokument & länkar