Kallelse till årsstämma i Creaspac AB 2023

Report this content

Aktieägarna i Creaspac AB, org.nr 559271-7564, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma måndagen den
15 maj 2023 klockan 16.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Inregistrering inleds klockan 15.30.


 

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 5 maj 2023 och (ii) senast tisdagen den 9 maj 2023 anmäla sig per post till adress Creaspac AB, c/o Creades AB (publ), Ingmar Bergmans Gata 4, 114 34 Stockholm eller via e-post till info@creaspac.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.creaspac.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska vara bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 5 maj 2023 och (ii) senast tisdagen den 9 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Creaspac tillhanda senast den dagen. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.creaspac.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas per post till adress Creaspac AB, c/o Creades AB (publ), Ingmar Bergmans Gata 4, 114 34 Stockholm eller via e-post till info@creaspac.se. Ifyllt formulär ska vara Creaspac tillhanda senast tisdagen den 9 maj 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.creaspac.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 5 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 9 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av:
  1. antalet styrelseledamöter
  2. antalet revisorer
 10. Fastställande av:
  1. arvode till styrelse
  2. arvode till revisor
 11. Val av:
  1. styrelseledamöter,
 1. omval av Sven Hagströmer
 2. omval av Peter Nilsson
 3. omval av Anna Nordell-Westling
 4. omval av Anna Ryott
 5. omval av Annika Sigfrid
 6. omval av Pär Svärdson
 7. omval av Hans Toll
  1. styrelseordförande,
 1.  omval av Sven Hagströmer
  1. och revisor
 1. omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
 1. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 2. Stämmans avslutande

 

 Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8b – Förslag avseende resultatdisposition

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inte lämna utdelning och att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, som består av Sven Hagströmer (utsedd av Creades AB), Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder), Per-Olov Nilsson White (utsedd av Prior Nilsson Fonder) och Ian Raftell (utsedd av Swedbank Robur Fonder) föreslår följande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Att styrelseordförande Sven Hagströmer utses till ordföranden vid stämman.

Punkt 9a – Antalet styrelseledamöter

Att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 9b – Antalet revisorer

Att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10a – Arvode till styrelse

Att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå.

Punkt 10b – Arvode till revisor

Att revisorsarvode ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 11a – Val av styrelseledamöter

Omval av Sven Hagströmer, Peter Nilsson, Anna Nordell-Westling, Anna Ryott, Annika Sigfrid, Pär Svärdson och Hans Toll som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Information om de ledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida www.creaspac.se.

Punkt 11b – Val av styrelseordförande

Omval av Sven Hagströmer till styrelseordförande.

Punkt 11c – Val av revisor

Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens, vilken i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter, rekommendation.

____________________

 

 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Aktier

I bolaget finns totalt 25 000 000 aktier med totalt 25 000 000 röster. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar m m

Valberedningens motiverade yttrande och information om de ledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida www.creaspac.se.

Årsredovisningen, styrelsens ersättningsrapport samt övriga handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.creaspac.se, senast från och med den 24 april 2023. Kallelsen och övriga handlingar sänds också till aktieägare som begär det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i april 2023

Creaspac AB

Styrelsen

 

Taggar: