Valberedning för Creaspac AB inför årsstämman 2022

Report this content

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creaspacs årstämma 2021:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Creades AB, Lannebo Fonder, Swedbank Robur Fonder och SEB Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, utsedd av Creades AB
  • Claes Murander utsedd av Lannebo Fonder
  • Stefan Sundblom utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Erik Hallengren utsedd av SEB Fonder

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman 2022, som avses hållas den 18 maj 2022, presentera:

  • förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
  • förslag till revisor
  • förslag till revisionsutskott
  • principer för utseende av valberedning
  • förslag till ordförande vid årsstämman

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till: info@creaspac.se

eller med vanlig post till:

Valberedningen i Creaspac AB
c/o Creades AB
Box 55900
102 16 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2022.

Stockholm den 15 oktober 2021

Sven Hagströmer
Styrelseordförande

Prenumerera