Crown Energy AB: Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

TREDJE KVARTALET – JULI-SEPTEMEBER 2019

  • Omsättningen uppgick till 13 327 (18 260) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 528 (5 468) TSEK.
  • Finansnetto uppgick till 27 361 (21 546) TSEK.
  • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 796 (-2 957) TSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till 30 686 (24 057) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 28 569 (-3 759) TSEK, motsvarande 0,06 (-0,01) SEK per aktie.

DELÅRSPERIODEN – JANUARI-SEPTEMBER 2019

  • Omsättningen uppgick till 38 865 (57 920) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 392 (17 827) TSEK.
  • Finansnetto uppgick till 66 982 (279 674) TSEK.
  • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 104 709 (-49 329) TSEK, varav 141 877 (0) TSEK avser orealiserade värdeförändringar i fastighetstillgångar som innehas för försäljning.
  • Resultatet före skatt uppgick till 179 083 (248 173) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 114 902 (169 928) TSEK, motsvarande 0,24 (0,36) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2019

Den 30 april 2019 signerade Crown Energy avtal om försäljning av fastigheten C-View i Angola. Köparen är den angolanska staten, via finansministeriet. Fastigheten betalas över tre år i totalt sex lika stora betalningar och betalningen sker i den angolanska valutan kwanza-

Fastigheten redovisas som en tillgång till försäljning fram till dess att äganderätten går över till köparen. Per 30 september har tillgången redovisats till verkligt värde, vilket motsvaras av avtalad köpeskilling, diskonterad över betalningsperioden om tre år. Det verkliga värdet uppgår vid rapporteringsperiodens slut till motsvarande 514 922 TSEK.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS SLUT

Under oktober och november 2019 föll den angolanska valutan kwanza i värde, efter nio relativt stabila månader. Vid publiceringen av denna rapport har kwanzan devalverats med cirka 31 procent mot den svenska kronan sedan 30 september. Detta kommer sannolikt att ha en väsentlig påverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning under det fjärde kvartalet.  Såväl intäkter som fastighetsvärderingar (inklusive C-View-fastigheten som är under försäljning) kommer att påverkas negativt. Därtill förväntar vi oss positiva valutakurseffekter inom finansnettot.

Eftersom valutasituation har varit volatil i Angola under de senaste tre åren, har Crown Energy vidtagit förebyggande åtgärder för att minska valutariskerna. Till exempel, så placeras lokal valuta i statsobligationer indexerade till USD och i enlighet med kontraktet för försäljningen av C-View, så har transaktionen en inflationsjustering. Utöver detta så är vissa hyreskontrakt indexerade mot USD.

Crown Energy följer utvecklingen under det fjärde kvartalet och kommer att återkomma med information när vi har möjlighet att kunna bedöma effekterna mer i detalj.

VD HAR ORDET

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE,

Crown Energy har under perioden fortsatt att arbeta för att generera nya affärer. För att dessa affärer ska kunna utvecklas och att vi ska kunna informera marknaden om detta så krävs att en del externa faktorer infrias. Vi har flera offerter som beslutsfattare hos potentiella kunder ska ta ställning till och i vissa fall kräver detta styrelsebeslut. Det är långa ledtider och vi måste förhålla oss till att innan vi kan kommunicera ytterligare kring dessa processer, så krävs att båda sidor fattar slutliga besked.

Efter det att vi offentliggjorde försäljningen av fastigheten C-View i Angola i slutet av april i år så inväntar vi betalning från köparen (som är Angolanska staten, via finansministeriet). En del byråkrati och registreringar har avklarats sedan dess, och enligt avtalet med den Angolanska staten ska den första betalningen av de totalt sex betalningarna över tre år för fastigheten inkomma inom kort. Vid publiceringen av denna rapport har dock ingen betalning ännu inkommit, utan detta får vi återkomma om senare.

Inom affärsområde Asset Development and Management har, som vi tidigare informerat om, vår affärsutveckling en rad potentiella projekt under införsäljning mot kund. Ännu har vårt arbete inte resulterat i något som vi har kunnat kommuniceras till marknaden, delvis av hänsyn till motparters krav om sekretess, och delvis av hänsyn till förhandlingsprocessen i sig.

I maj gick vi ut med information om att vi håller möten med investerare avseende räntebärande instrument. Med anledning av ovanstående fördröjningar med för Bolaget viktiga processer, så har vi därför, i samråd med vår finansiella rådgivare ABG Sundal Collier, valt att bland annat invänta första betalningen för fastigheten C-View, innan vi fortsätter denna sondering av investerar-marknaden.

Situationen har dock varit relativt stabil inom energimarknaden i stort och vi fortsätter att ha en positiv syn för nya affärer och därmed till en substantiell tillväxt för Bolaget.

Fastighetsverksamheten har löpt på med relativt oförändrad omfattning och resultat jämfört med föregående rapportperiod. Efter rapportperioden har dock angolanska valutan kwanza sjunkit i värde gentemot svenska kronan kraftigt, vilket givetvis kommer att få effekter i den finansiella rapporteringen i kommande rapportperiod. Intäkterna kommer att påverkas negativt eftersom vi än så länge bara har intäkter från verksamheten i Angola. I gengäld så blir det positiva effekter i finansnettot, till följd av valutakurseffekter. Vidare är det också viktigt att nämna två åtgärder som motverkar effekterna av kwanzans devalvering. Dels så arbetar vi aktivt med att placera likvida medel i lokal valuta i Angola i räntebärande, och till amerikanska dollarn indexerade, statspapper, vilket aktivt balanserar negativa effekter. Den andra åtgärden gäller vårt kontrakt avseende försäljningen av fastigheten C-View, där kontraktet innehåller en klausul om kompensation för inflation över betalningsperioden. Detta innebär att vi vid slutfakturering justerar för registrerad inflation över hela betalningsperioden om tre år, vilket bör ge ett bra skydd mot negativ utveckling av den lokala valutan.

Vi har inte offentliggjort något konkret kring våra olje- och gasprojekt under perioden, men i och med ett relativt stabilt pris på råolja, som har pendlat runt 60 USD per fat under kvartalet och fram till idag, kan marknaden definitivt fortsätta att stimuleras för nya investeringar. Under nästkommande rapporteringsperiod kommer vår prospekteringslicens i Madagaskar att vara föremål för omprövning i enlighet med villkoren. Beroende på hur myndigheter ställer sig till att ge Crown Energy fortsatt mandat för att försöka hitta en partner till licensen, så får vi se hur denna tillgång fortsättningsvis kan förvaltas av oss. I en förlängning finns risken att vi får utökade krav från myndigheten i Madagaskar som vi måste ta ställning till om huruvida de är ekonomiskt försvarbara att möta och att fortsätta att investera i licensen.

AFFÄRSMÄSSIGA VÄGVAL SOM INVERKAT PÅ BOLAGETS UTVECKLING

Utvecklingsplanen för Crown Energy omfattar försäljningen av en större tillgång under året som i sin tur kommer att bidra till att frigöra kapital för framtida investeringar inom Asset Development and Management. Stort arbete investeras för att kunna etablera Crown Energys Asset Development-koncept på nya marknader, främst genom nykundsförsäljning.

FRAMTIDSUTSIKTER

Vi fortsätter nu vår utveckling mot en större och ännu stabilare grund att stå på. Vi ska utnyttja kontakter inom oljeindustrin och internationellt för att utveckla affärer på nya- och befintliga marknader och framtida kassaflöden är planerade att sörja för en snabbare utveckling av våra existerande tillgångar.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell,

VD Crown Energy

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  2019 vid den tidpunkt som är angiven av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se