Crown Energy AB: Halvårsrapport 2019

Report this content

ANDRA KVARTALET – APRIL-JUNI 2019

  • Omsättningen uppgick till 12 492 (19 060) TSEK.

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 861 (5 329) TSEK.

  • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 133 974   (-27 833) TSEK, varav 141 877 (0) TSEK avser orealiserade värdeförändringar i fastighetstillgångar som innehas för försäljning.

  • Resultatet före skatt uppgick till 151 262 (181 828) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 108 572 (164 320) TSEK, motsvarande 0,23 (0,34) SEK per aktie.

HALVÅRET – JANUARi-JUNI 2019

  • Omsättningen uppgick till 25 538 (39 660) TSEK.

  • Rörelseresultatet uppgick till 4 863 (12 358) TSEK.

  • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 103 913 (-46 372) TSEK, varav 141 877 (0) TSEK avser orealiserade värdeförändringar i fastighetstillgångar som innehas för försäljning.

  • Resultatet före skatt uppgick till 148 397 (224 115) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 86 333 (173 687) TSEK, motsvarande 0,18 (0,36) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN JANUARI-JUNI 2019

  • Den 30 april 2019 signerade Crown Energy avtal om försäljning av fastigheten C-View i Angola. Köparen är den angolanska staten, via finansministeriet. Fastigheten betalas över tre år i totalt sex lika stora halvårsbetalningar.

Ekonomisk kontroll övergår till köparen efter den andra inbetalningen. C-View kommer, fram till dess att ekonomisk kontroll övergår till köparen, fortsätta att förvaltas av Crown Energy, vilket innebär att fastigheten klassificeras som en tillgång som innehas för försäljning fram till dess att kontrollen är överförd. Tillgången redovisas till verkligt värde, vilket motsvaras av avtalad köpeskilling, diskonterad över betalningsperioden om tre år. Per 30 juni 2019 uppgår verkligt värde till motsvarande 540 938 TSEK.

Den orealiserade värdeförändringen för C-View under det andra kvartalet uppgår till 141 877 TSEK. När den ekonomiska kontrollen övergått kommer C-View upphöra att redovisas som en tillgång som innehas till försäljning och övergår istället till att redovisas som en fordran på köparen. Vid detta tillfälle realiseras även vinsten.

Den uppskjutna skatteskulden har ökat med 43 152 TSEK till följd av den högre värderingen.

Avtalet genomgår en formell registreringsprocess i Angola. Denna process är ännu inte klar, vilket innebär att Crown Energy ännu inte kunnat erhålla den första betalningen.

VD HAR ORDET

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE,            

Crown Energy har under perioden fortsatt att arbeta för att utveckla nya affärer. Stora steg har tagits i positiv riktning vilket lett till markvinningar både inom affärsområdena Energy och inom Asset Development and Management. Detta hoppas vi kunna kapitalisera på inom snar framtid. Situationen har nu varit relativt stabil inom olje- och gasmarknaden och i energimarknaden i stort och vi fortsätter att ha en positiv syn för nya affärer och därmed till en substantiell tillväxt för Bolaget.

Valutasituationen i Angola har stabiliserats avsevärt under 2019 jämfört med 2018. Därför påverkas inte Bolagets finansnetto i samma utsträckning som under tidigare perioder. Detta är ett tecken på att devalveringen som genomfördes i första kvartalet förra året, samt andra marknadsåtgärder som genomförts i Angola, börjar ge positiva effekter på landets ekonomi. Denna utveckling är givetvis bra för den del av verksamheten inom Crown Energy som hänförs till denna marknad.

Fastighetsverksamheten har löpt på med relativt oförändrad omfattning och resultat. Nyckeltal och finansiellt resultat har givetvis påverkats denna period med anledning av försäljningen av fastigheten C-View som Bolaget offentliggjorde den 30 april. Försäljningen av C-View har inneburit positiva orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Även uthyrningsgraden har ökat till följd av att C-View, som haft en låg uthyrningsgrad, inte längre ingår i fastighetsbeståndets uthyrningsbara yta.

Något konkret har inte Bolaget offentliggjort kring våra olje- och gasprojekt under perioden, men i och med ett relativt stabilt pris på råoljan, som har pendlat runt 60–70 USD per fat under kvartalet och fram till idag, kan marknaden definitivt fortsätta att stimuleras för nya investeringar. Investeringar i energisektorn generellt och i olje- och gasindustrin specifikt, antas öka framöver, och Crown Energy har tillgångar som vi tror på, som på både kortare och längre sikt kan bli föremål för externt intresse. Crown Energys affärsmodell, att utveckla tillgångar i tidiga skeden för att sedan introduceras till en större aktör som förvärv eller farm-in-affär, lämpar sig mycket bra i en sådan marknad.

AFFÄRSMÄSSIGA VÄGVAL SOM INVERKAT PÅ BOLAGETS UTVECKLING

Försäljningen av en större tillgång under delårsperioden kommer att bidra till kapital för framtida investeringar inom Asset Development and Management. Stort arbete investeras för att kunna etablera Crown Energys Asset Development-koncept på nya marknader, främst genom nykundsförsäljning.

FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och ännu stabilare grund att stå på. Vi ska utnyttja kontakter inom oljeindustrin för att utveckla affärer på nya- och befintliga marknader och framtida kassaflöden är planerade att sörja för en snabbare utveckling av Bolagets existerande tillgångar. Kapital och organisation är och ska ytterligare anpassas för en spännande fortsättning i utvecklingsarbetet för Crown Energy.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell,

VD Crown Energy

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se