Crown Energy AB: Delårsrapport januari-juni 2018

ANDRA KVARTALET – APRIL-JUNI 2018

  • Omsättningen uppgick till 19 206 (31 305) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 329 (17 131) TSEK, motsvarande 0,01 (0,05) SEK per aktie.
  • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -21 912 (20) TSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till 187 749 (-157 448) TSEK, motsvarande 0,39 (-0,44) SEK per aktie, och resultatet efter skatt uppgick till 170 241 (-153 767) TSEK, motsvarande 0,36 (-0,43) SEK per aktie.

HALVÅRET – JANUARI-JUNI 2018

  • Omsättningen uppgick till 39 835 (59 089) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 12 358 (35 434) TSEK, motsvarande 0,03 (0,10) SEK per aktie.
  • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -38 428 (-10 269) TSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till 232 059 (-149 368) TSEK, motsvarande 0,48 (-0,42) SEK per aktie, och resultatet efter skatt uppgick till 181 631 (-124 952) TSEK, motsvarande 0,38 (-0,35) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Den 17 maj 2018 hölls årsstämman där bland annat styrelse och revisorer omvaldes.
  • Den 12 juni ingick Bolaget ett avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABG”) varvid ABG agerar likviditetsgarant i Crown Energys aktie från den 18 juni 2018. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien.

Ord från vd

Bästa Aktieägare och Investerare,            

Under andra kvartalet har vårt fokus varit att underhålla vår tillgångsportfölj samt att lägga stort arbete i att utveckla nya affärer. Stora steg har tagits i positiv riktning vilket lett till fina markvinningar både inom Energy och inom Asset Development and Services. Detta hoppas vi kunna kapitalisera på inom snar framtid. Vi har fortsatt att förnya kontrakt i vår fastighetsportfölj där befintliga kontrakt löper ut. Med en förbättrad situation inom olje- och gasmarknaden och i energimarknaden i stort fortsätter vi att ha en väldigt positiv syn för nya affärer och därmed till en substantiell tillväxt för Bolaget.

Bolagets intäkter har i lokala valutor varit relativt stabila under perioden jämfört med första kvartalet i år. Resultatet har fortsatt att påverkats av devalveringen och frisläppningen av den angolanska valutan som skedde i januari. Påverkan har varit mindre under andra kvartalet på grund av viss stabilisering i angolanska valutan samt att amerikanska dollarn samtidigt stärkts mot svenska kronan. På grund av valutaomräkningar och finansiella effekter rapporterar Bolaget en vinst före skatt betydligt högre än tidigare perioder.

Crown Energy redovisar för perioden en omsättning om 39,8 MSEK (59,1). Hyresintäkter uppgår till 27,1 MSEK (36,6), och serviceintäkter om 12,5 MSEK (21,8) Vinst före skatt (EBT) uppgår till 232,0 MSEK (25,2 justerat för effekt av omvänt förvärv) som är påverkade av omfattande omräkningseffekter till följd av valutasvängningar vilket syns mestadels som finansiella poster. Våra jämförelsetal måste dock ses i ljuset av föregående års omvända förvärv av ESI Group och därför finns inte ”gamla Crown Energy-koncernens” kostnader med i rapporterna för första halvåret 2017. Vi har kunnat motverka effekterna från devalveringen av angolanska Kwanza i januari. Detta genom att Crown Energy i närmare hälften av kundavtalen har inbyggt en indexering mot dollarn, vilket medför att framtida betalningar räknas om mot dollarn och på så vis är verksamheten över tid mindre känslig för svängningar i lokal valuta.

Våra olje- och gasprojekt har generellt utvecklats bra fram till idag. Pris på råoljan har pendlat mellan 70-80 USD per fat under andra kvartalet och fram till idag. Oljepris vid sådana nivåer kan definitivt stimulera marknaden att investera i projekt som Crown Energy erbjuder. Investeringar i energisektorn generellt och i olje- och gasindustrin specifikt antas öka framöver. Under ett antal år har oljeindustrin investerat betydligt mindre än vad som skedde tidigare. Ett stadigvarande oljepris på högre nivåer kan definitivt trigga igång investeringar i både prospektering av nya, samt utbyggnad av befintliga fyndigheter. Exakt när i tiden sådana investeringsökningar drar igång är omöjligt att förutspå, men redan nu kan vi läsa om flera olje- och gasfält som tas i drift och generella investeringar har annonserats.

Affärsmässiga vägval som inverkat på bolagets utveckling

Sedan förvärvet av ESI Group under 2017 har mycket arbete lags ner på att införliva förvärvade verksamheter i Crown Energys system. Men framförallt har stort arbete investerats för att kunna etablera Crown Energy med asset development-konceptet på nya marknader främst genom nykund-försäljning. Det är ett arbete som vi på lite sikt givetvis vill ska resultera i en markant tillväxt för Crown Energy.

Framtidsutsikter

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och ännu stabilare grund att stå på. Vi ska utnyttja kontakter inom oljeindustrin för att utveckla affärer på nya- och befintliga marknader och framtida kassaflöden är planerade att sörja för en snabbare utveckling av Bolagets existerande tillgångar. Kapital och organisation är och ska ytterligare anpassas för en spännande fortsättning i utvecklingsarbetet för Crown Energy.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell,

VD Crown Energy

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) 
+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.