Crown Energy AB föreslår förvärv av irakisk oljekoncession med potentiella resurser på mer än 20 miljarder fat olja

Crown Energy ABs (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) styrelse har fattat beslut om att förvärva 100 procent av Tigris Oil i Sverige AB (”Tigris Oil”) genom en köpeskilling om 15 MSEK. Vederlag ska utgöras av nyemitterade aktier i Crown Energy genom en apportemission där teckningskursen ska baseras på en volymvägd genomsnittskurs, dock högst 8,00 SEK per Crown Energy-aktie. Förvärvet av Tigris Oil är villkorat en extra bolagsstämmas godkännande av den riktade emissionen, i enlighet med den så kallade ”Leolagen”.

Crown Energys förvärv av Tigris Oil är även villkorat av berörda myndigheters godkännande i Irak av ägarförändringen, vilket beräknas vara klart innan den extra bolagsstämman i Crown Energy hålls.

       

Tigris Oil

Tigris Oil ingick under 2012 ett s.k. PSC-avtal (”Production sharing agreement”) med provinsen Salah Ad Din, belägen norr om Bagdad i Irak. Det totala området är 24 000 kvadratkilometer vilket i jämförelsesyfte motsvarar ca 7 procent av Sveriges yta. Licensområdet beräknas innehålla oljefyndigheter på mer än 20 miljarder fat.

 

Inom Salah Ad Din har endast begränsade seismiska undersökningar genomförts och de undersökningar som skett har varit begränsad till den östra delen av licensområdet. Inom licensen finns flera stora kommersiella fyndigheter där endast begränsad produktion har förekommit.  Aktiviteterna på licensen under de senaste 20 åren har störts av politisk instabilitet och brist på möjlighet till export av olja. De fyndigheter och möjligheter som idag är kända på licensen är bland annat följande:

  • Hamrin Field - Statoil genomförde 2006 en omfattande studie utvisande att det finns resurser om ca 4 miljarder fat olja. Cirka 2 miljoner fat har producerats under en testproduktion
  • Ajeel Field - Innehåller resurser beräknade till 800 miljoner fat + 4,6 TCF gas.
  • Prospekteringsmöjligheter på västra sidan av licensen har överhuvudtaget inte undersökts, men denna del av licensen ligger på trenden med flera kända fält sydost om licensområdet.

 

Motiv till förvärvet

Förvärvet av Tigris Oil ligger i linje med Crown Energys tillväxtstrategi. Genom förvärvet förbättras möjligheterna för Tigris Oil att utveckla sin irakiska verksamhet och strategi. Viktiga mål inom snar framtid kommer bland annat vara att bygga upp organisationen i Irak och Sverige, inhämta ytterligare information om redan befintliga fyndigheter och att genomföra kompletterande undersökningar och därefter söka lämplig industriell partner inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling, projektfinansiering och produktion.

”Genom förvärvet har Crown Energy möjlighet att på längre sikt bli en betydande aktör i en av världens oljerikaste nationer och därigenom också tillföra bolaget betydande reserver av olja och gas”, säger Ulrik Jansson, Crown Energys VD.

 

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse kommer att skickas ut senast tre veckor innan den extra bolagsstämman.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Prenumerera