Crown Energy har ingått avtal om avyttring av majoriteten av sina olje- och gastillgångar

Report this content

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB ("Crown Energy" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om avyttring av (eller förköpsrätt till) sina olje- och gastillgångar, exklusive den licensierade verksamheten i Sydafrika, för en köpeskilling om upp till 450 miljoner US dollar före avdrag av transaktionskostnader ("Transaktionen").

VILLKOR FÖR TRANSAKTIONEN

Crown Energy har idag ingått ett avtal enligt vilket köparen berättigas att förvärva (eller begära förköpsrätt över) Crowns olje- och gastillgångar ("Avtalet") (förutom verksamheten i Sydafrika, där Bolaget har ett befintligt samarbetsavtal). I enlighet med villkoren i Avtalet har köparen ("Köparen") rätt att förvärva (och/eller ges rättigheter i samband med Crown Energys avyttring av) Bolagets olje- och gastillgångar, inklusive samtliga tillhörande krav och exklusive licensierad verksamhet avseende Block 2B i Sydafrika. Varje sådant förvärv kommer att genomföras som ett förvärv av samtliga utestående aktier i berört dotterbolag.

Den totala köpeskillingen uppgår till 450 miljoner US dollar före avdrag av transaktionskostnader. Enligt Avtalet ska Köparen inom fem arbetsdagar, från dagen för Avtalet, betala en initial köpeskilling om 75 miljoner US dollar, vilket kommer att erläggas som en icke-återbetalningsbar förskottsbetalning för förvärvet och/eller rättigheterna relaterat till berörda olje- och gastillgångar (den "Initiala Köpeskillingen").

Utöver den Initiala Köpeskillingen ska Köparen betala ytterligare 8 miljoner US dollar till Bolaget vid utgången av varje sexmånadersperiod efter Avtalets ingående, med slutlig betalning om 33 miljoner US dollar på den femte årsdagen, upp till sammanlagt 105 miljoner US dollar (den "Ytterligare Köpeskillingen"). Även den Ytterligare Köpeskillingen erläggs som en icke-återbetalningsbar förskottsbetalning.

Efter förvärvet av det första dotterbolaget ska Köparen därutöver betala upp till 270 miljoner US dollar i tilläggsköpeskilling under en så kallad "earn out"-period, förutsatt att vissa målsättningar uppnås.

Förvärv av dotterbolag kommer att vara föremål för regulatoriska godkännanden och sedvanliga genomförandevillkor. Det första förvärvet förväntas genomföras innan 20 oktober 2026.

Pierre-Emmanuel Weil, styrelsens ordförande, kommenterar: "Vi är väldigt stolta idag. Denna transaktion visar Crown Energys förmåga att skapa betydande värde av sina tillgångar och en ljus framtid".

RÅDGIVARE

Baker & McKenzies kontor i Stockholm och London har varit legala rådgivare Crown Energy i samband med Transaktionen.

ANSVARIGA PARTER

Denna information är sådan information som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.

Kontaktpersonerna nedan kan även kontaktas för ytterligare information.

För mer information, vänligen kontakta:

Pierre-Emmanuel Weil, styrelseordförande, Crown Energy AB                       +46 8 400 207 20

Andreas Forssell, VD Crown Energy AB                                        +46 760 15 15 95

OBS: Detta pressmeddelande och andra pressmeddelanden är tillgängliga på Bolagets hemsida: www.crownenergy.se.

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar, förväntningar om, eller målsättningar för, Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan meddelande härom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regelverk för emittenter med värdepapper upptagna på reglerad marknad.

Prenumerera

Dokument & länkar