Kallelse till årsstämma 2019 i Crown Energy AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org. nr 556804-8598, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 klockan 10.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Registrering och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

      i.            dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 8 maj 2019. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast onsdagen den 8 maj 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

      ii.            dels anmäla sitt deltagande samt eventuella biträden (högst två) vid stämman till Bolaget senast onsdagen den 8 maj 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till info@crownenergy.se, per telefon till 08-400 207 20 alternativt per brev till Crown Energy AB (publ), Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.crownenergy.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 
 2. Utseende av protokollförare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut: 

  a)        om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

  b)       om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och 

  c)        om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
 11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer. 
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut 

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Aktieägarna YBE Ventures Ltd och Cement Fund SCSp företrädande ca 85,2 procent av samtliga röster i Bolaget föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande samt revisorer

Aktieägarna YBE Ventures Ltd och Cement Fund SCSp företrädande ca 85,2 procent av samtliga röster i Bolaget föreslår följande avseende bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande samt revisorer.

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor (75 000 kronor) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kronor (150 000 kronor) till styrelsens ordförande, totalt 300 000 kronor (300 000 kronor).

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Jean Benaim, Alan Simonian, Yoav Ben-Eli och Pierre-Emmanuel Weil. Vidare föreslås att Pierre-Emmanuel Weil omväljs som styrelseordförande.

Föreslås vidare omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings-PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Öhrlings-PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2018.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är i huvudsak oförändrade från förra året.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Lön och övriga förmåner:

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Eventuella förmåner, ska där de förekommer endast utgöra en begränsad del av ersättningen.

Pension:

Pensioner till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare ska vara avgiftsbestämda, vilket innebär att intjänandet sker genom moderbolagets årliga premieinbetalningar. Verkställande direktörens pensionsavsättning ska uppgå till 30 procent av lönen per år. Pension till övriga ledande befattningshavare ska följa ITP-planen.

Avgångsvederlag:

Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag till ledande befattningshavare kunna utgå med belopp motsvarande högst 24 månadslöner, inklusive fast lön under uppsägningstiden.

Incitamentsprogram:

Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Program som innebär förvärv av aktier ska utformas så att ett eget aktieinnehav i Bolaget främjas. Intjänandeperioden, alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas, ska inte understiga tre år. Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i Bolaget, ska inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner ska inte ingå i program riktade till styrelsen.

Ledamots arbete utanför styrelseuppdrag:

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets koncernredovisning, som offentliggjorts i årsredovisningen för 2018, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.crownenergy.se.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 477 315 350. Bolaget äger inga egna aktier.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.crownenergy.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2019

Crown Energy AB (publ)

Styrelsen

Mer information

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

Om Crown Energy

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se