Kallelse till årsstämma i Crown Energy AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2012-04-27

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CROWN ENERGY AB (publ)

Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), organisationsnummer 556804-8598 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2012 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm.

 

1. Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 maj 2012 och anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 23 maj 2012. Anmälan skickas till Crown Energy AB, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, per fax 08-120 66 110, per telefon, 08-120 66 150 eller per email, info@crownenergy.se.

 

2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 23 maj 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 23 maj 2012 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

3. Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.crownenergy.se, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

 

4. Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Utseende av protokollförare;
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Val av en eller två justeringsmän;
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 8. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 9. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning; b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 
 10. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode;
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelse;
 12. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier;
 13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission;
 14. Övriga frågor.

 

5. Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (punkt 9 (b))

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

 

Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse (punkt 10-11)

Styrelsen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10 och 11:

 • Arvode till styrelsen förslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter.
 • Omval av nuvarande ledamöterna Alan Simonian, Ulrik Jansson och Andrew Harriman. Alan Simonian föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

 

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 47 762 kronor genom emission av högst 1 592 051 nya aktier.

 

Följande huvudsakliga villkor ska gälla:

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Ulrik Jansson, privat och genom bolag.
 2. Betalning för de nya aktierna ska ske genom kvittning. Betalning ska erläggas i samband med teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
 3. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera den fordran som den teckningsberättigade har på Bolaget och på så sätt minska Bolagets skuldsättning och stärka Bolagets balansräkning.
 4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

 

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst 20 procent av Bolagets aktiekapital och antalet aktier inkluderande de aktier som är beslutade vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

 

6. Övrig information

För giltigt beslut avseende punkt 12 krävs biträde av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkt 13 krävs biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress samt på Bolagets webbplats www.crownenergy.se senast två veckor före årsstämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt formulär kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets webbplats www.crownenergy.se senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

_________________________

 

Crown Energy AB

Stockholm i april 2012

Styrelsen

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att sedan överlåtas till en större aktör inom olje- och gasindustrin. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.

Prenumerera