Kommuniké från årsstämma i Crown Energy

Årsstämman 2020 i Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) hölls idag den 24 juni 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Crown Energy samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 1 599 948 792 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till övriga ledamöter, totalt 300 000 kronor, samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Styrelsearvodet är oförändrat från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Jean Benaim, Yoav Ben Eli, Alan Simonian och Pierre-Emmanuel Weil. Pierre-Emmanuel Weil omvaldes som styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström fortsätter som huvudansvarig.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2019.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se