Idag är sista dag för handel i teckningsrätter i pågående Företrädesemission i Crunchfish

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Crunchfish AB (publ) ("Crunchfish" eller "Bolaget") informerar att det idag, den 25 mars 2019, är sista dagen för handel i Bolagets teckningsrätter. Teckningsperioden för företrädes­emissionen pågår till och med den 27 mars 2019.

Viktiga datum
13 mars – 27 mars 2019
Teckningsperiod för företrädesemissionen

13 mars – 25 mars 2019
Handel i teckningsrätter

Omkring 1 april 2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Sammanfattning
Styrelsen i Crunchfish har med stöd av bemyndigande från Extra bolags­stämma den 4 mars 2019, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till en tecknings­kurs om 5,00 SEK per aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att del­taga i företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 mars 2019. Teckningsperioden löper från och med den 13 mars till och med den 27 mars. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 197 578,28 SEK genom utgivande av högst 4 295 180 nya aktier.

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande och VD i Blippit AB
Telefon: 0708 464 788
Epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Crunchfish AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon mot­svarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar