Offentliggörande av memorandum och inbjudan till investerarträff

Styrelsen i Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 14 februari 2019. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Crunchfishs webbplats (www.crunchfish.com) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se).

Med anledning av föreliggande företrädesemission bjuder Crunchfish härmed in till investerarträff måndagen den 18 mars 2019 i Bolagets lokaler.

Program:

  •  17.30 Välkomstmingel och lättare förtäring
  •  18.00 Presentation

Tid: 18 mars klockan 17.30 – 19.00

Plats: Crunchfish AB, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Anmälan: Anmäl din medverkan till anmalan@crunchfish.com senast fredagen den 15 mars 2019.

Presentationen kommer filmas och göras tillgänglig på Crunchfishs webbplats (www.crunchfish.com) efter presentationens avslutande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande
Telefon: 0708 464 788
Epost:
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Joakim Nydemark, VD
Telefon: 0706 351 609
Epost:
ir@crunchfish.com 

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10 

Om Crunchfish AB
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper som emitterats av Crunchfish i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Crunchfish att ske genom det memorandum som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar