Bokslutskommuniké 2001-07-01--2002-06-30 (12 Månader)

Report this content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001-07-01 - 2002-06-30 (12 MåNADER) · Boeing kommer att erbjuda Zonal Drying(TM) System som option för B 737NG · Lufthansa beställer Zonal Drying(TM) System till B747-400 EX- Combi flygplan · Air Berlin beställer Zonal Drying(TM) System till 26 st B737- 800 flygplan · Air 2000 blir första kund att beställa Zonal Drying(TM) System till A320 familjen · Helårsomsättningen ökade till 21 Mkr (10 Mkr) · Rapportperiodens (Q4) resultat -3,0 Mkr (-2,3 Mkr) och kassaflödet +0,7 (-4,7 Mkr) · Resultat helår -6,2 Mkr (-13,2 Mkr) och kassaflödet -1,2 Mkr (- 21,8 Mkr) · KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT:s produkter, Zonal Drying(TM) system och Zonal Comfort(TM) system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT:s mål är att sälja dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O- lista. RAPPORTPERIODENS ( APRIL - JUNI) VäSENTLIGA HäNDELSER Den första april 2002 startade det av EU delfinansierade forskningsprojektet FACE "Friendly Aircraft Cabin Environment". I projektet deltar ett konsortium av europeiska företag inom flygindustrin ledda av Alenia och EADS (Airbus). Syftet med projektet som löper över 4 år är att utveckla och prova komforthöjande teknologier inom områdena akustik, vibrationer och luftkvalitet på passagerarflygplan. CTT ingår i detta projekt med expertis avseende fuktkontroll. I maj träffade Boeing och CTT en överenskommelse om att anpassa Zonal Drying(TM) systemet för att kunna erbjudas som option till B737NG flygplanen och därmed kunna installeras under slutmonteringen av flygplanen. Boeing och CTT har enats om en gemensam placering av Zonal Dryern för alla olika varianter av B737NG flygplanen. Det första systemet beräknas vara certifierat och levererat till kund under våren 2003, varefter systemet kommer att införas i Boeings optionskatalog. I och med att systemet blir definierat i Boeings optionskatalog kommer systemets fördelar att diskuteras redan i samband med upphandling av flygplanen vilket bedöms som en stor fördel. SAS utvärdering av Zonal Comfort(TM) systemet i ett B767 flygplan fortgår. Systemet har uppfyllt utlovade prestanda och vi väntar nu på resultatet av SAS undersökningar på besättning och passagerare. Vi räknar med att SAS kan fatta beslut om införandet av Zonal Comfort(TM) systemet i sina nya Airbusflygplan under hösten. På grund av SAS successiva avveckling av B767 flottan räknar vi inte med någon beställning av ytterligare Zonal Comfort(TM) system till dessa flygplan och har därför exkluderat dessa ur options delen av orderboken. BOKSLUTSÅRETS ÖVRIGA VäSENTLIGA HäNDELSER I juli år 2001 beställde Adria Airways Zonal Drying(TM) systemet till sina fyra st CRJ flygplan. Systemen är installerade. Efter en positiv utvärdering utnyttjade i juli år 2001 Sterling sin option och beställde Zonal Drying(TM) systemet till sina resterande fem B737-800 flygplan. Systemen är installerade. I september år 2001 beställde Lufthansa Technik Zonal Comfort(TM) systemet till ytterligare ett Boeing Business Jet BBJ flygplan. Systemet är installerat. Lufthansa Technik levererade under oktober 2001 det första BBJ flygplanet med Zonal Comfort(TM) systemet installerat till kunden Boeing NetJet. I oktober 2001 beställde Jet Aviation Zonal Comfort(TM) systemet till ett Boeing 747SP flygplan. Systemet kommer att levereras under hösten 2002. I november följde Jet Aviation upp med att även beställa ett Zonal Comfort(TM) systemet till ett BBJ flygplan. Systemet levererades under våren 2002. Under flygmässan i Dubai i november år 2001 fick CTT sin första beställning från Mellanöstern. Beställningen kom från Emirates och avsåg utvärdering av Zonal Drying(TM) systemet i ett A330 flygplan. Emirates har också försäkrat sig om en option för sina resterande 17 A330 flygplan. Systemet kommer att installeras i september 2002. Även Saudi Arabian Airlines beställde en utvärdering av Zonal Drying(TM) systemet i ett av sina MD90 flygplan. Överenskommelsen innebär också att de har en option att beställa systemet till hela sin flotta av MD90 flygplan för närvarande 29 flygplan. Projektet har förskjutits och vi räknar nu med installation under våren år 2003. I december 2001 fick CTT ytterligare en stor charteroperatör som kund för Zonal Drying(TM) systemet. Det var tyska Air Berlin som beställde ett system för utvärdering i ett B737-800 flygplan. Systemet installerades under våren 2002. I januari 2002 beställde Tyrolean Airways ett Zonal Drying(TM) system till ett av sina CRJ flygplan. Systemet installerades under våren 2002. Överenskommelsen innebär att Tyrolean leasar systemet av CTT under en 7- års period varefter systemet övergår i Tyroleans ägo. I affären ingår också ett fullserviceavtal där CTT till fast pris svarar för underhåll och reservdelar till systemet. Tyrolean har även en option på motsvarande affär för ytterligare 15 CRJ flygplan. I februari 2002 installerades det första Zonal Drying(TM) systemet i ett B757 flygplan hos Icelandair. Systemet skall utvärderas under en sex- månadersperiod. Icelandair har option på ytterligare 9 Zonal Drying(TM) system till sin resterande B757-flotta. I mars 2002 beställde Lufthansa Technik Zonal Comfort(TM) systemet till ett BBJ2 VIP-flygplan. Detta flygplan baseras på Boeing 737-800 flygplanet vilket är något större än Boeing 737-700 flygplanet som BBJ baseras på. Det är CTTs första order på ett Zonal Comfort(TM) system till ett BBJ2 flygplan. Systemet skall levereras under hösten 2002. VäSENTLIGA HäNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I juli beställde som första engelska kund charteroperatören Air 2000 Zonal Drying(TM) systemet till ett Boeing 757 flygplan samt två Airbus 320 flygplan. B757 systemet kommer att installeras under hösten 2002 och A320 systemen under våren 2003. Air 2000 har för avsikt att utvärdera systemen under en 18-månaders period. Air 2000 har också en option på att utrusta samtliga sina 10 st A320/321 flygplan och sina 13 st B757 flygplan med Zonal Drying(TM) systemet. I augusti beställde Air Berlin efter utvärdering Zonal Drying(TM) systemet till samtliga sina resterande 26 st B737-800 flygplan. Första leveransen kommer att ske under hösten 2002. I slutet av augusti beställde Lufthansa Zonal Drying(TM) systemet till ett av sina B747-400 ex-combi flygplan. Lufthansa har option på att, efter genomförd utvärdering, utrusta ytterliggare sex B747-400 ex-combi flygplan med systemet. Leverans kommer att ske under första kvartalet 2003. PERSONAL Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer har ökat till 19 (18). Under det kommande året kommer ytterligare personal anställas inom områdena konstruktion, system och försäljning. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 1,9 Mkr i materiella anläggningstillgångar och med 0,2 Mkr avseende utvecklingskostnader för Zonal Dryer(TM) systemet för Airbus, tillsammans 2,1 Mkr (4,4 Mkr) TECKNINGSOPTIONSPROGRAM STYRELSEN AVSER ATT TILL ORDINARIE BOLAGSSTäMMA 7 NOVEMBER 2002 FRAMLäGGA ETT FöRSLAG OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM RIKTAT TILL BOLAGETS PERSONAL. PROGRAMMET SKA VARA TREåRIGT OCH OMFATTA 100.000 TECKNINGSOPTIONER. PROGRAMMET INNEBäR EN UTSPäDNING MED KNAPPT TVå PROCENT. MED ETT TIDIGARE PROGRAM, SOM EJ BEDöMS LEDA TILL TECKNING (TECKNINGSKURS HöSTEN 2003 äR 158 KRONOR), BLIR UTSPäDNINGEN CIRKA FYRA PROCENT. Teckningskursen år 2005 kommer att vara 50 procent högre än marknadskursen när erbjudandet ges. Fullständigt förslag till beslut kommer att framgå av kallelsen till bolagsstämman. FRAMTIDSUTSIKTER Trots flygindustrins djupa kris med kraftiga besparingar både hos flygbolag och flygplanstillverkare har verksamhetsåret 2001/2002 för CTT varit förhållandevis framgångsrikt. Vi har adderat fem nya flygbolag, varav två från mellanöstern, till vår kundlista för Zonal Drying(TM) system. Vi har vunnit samtliga affärer gällande befuktning av VIP flygplan hos Lufthansa Technik och JET Aviation under året med vårt Zonal Comfort(TM) system. Dessutom har Boeing efter många års diskussioner nu bestämt sig att erbjuda Zonal Drying(TM) systemet som option vid tillverkningen av B737 flygplan. Detta betyder att vi ytterligare har stärkt vår position och nu skapat en mycket stabil plattform för att ta CTT från att vara ett intressant utvecklingsbolag till ett framgångsrikt tillväxtbolag. Zonal Drying(TM) systemet finns nu tillgängligt för följande flygplanstyper, CRJ, B737NG, B757, B767, MD 80, MD11 och A330. Vi har börjat utvecklingen av systemet till A320 och B747. Det innebär att vi har en mycket stor erfarenhet av hur man löser kondensationsproblem i olika flygplan. Vi har också en bred kundbas i Europa speciellt bland charteroperatörer och regionaljet bolag. Detta borgar för att vi när flygindustrin återhämtar sig har stora möjligheter att teckna betydande order för Zonal Drying(TM) systemet. Zonal Comfort(TM) systemet har slagit igenom inom VIP flygplan. Vi har också tillsammans med SAS utvärderat systemet i över ett års tid i ett passagerarflygplan. Vi är ensamma i världen om att kunna erbjuda ett komplett fuktkontrollsystem till passagerarflygplan. Våra konkurrenter har endast befuktat Cockpit och kan inte erbjuda kabinbefuktning eftersom man då orsakar kondensation. Eftersom långdistansflygplanen flyger allt längre rutter intensifieras diskussionen om luftkvalitén i kabinen. Detta i kombination med att vi visat att det är tekniskt möjligt att höja luftfuktigheten ökar pressen på både flygplanstillverkarna och flygbolagen att införa ett befuktningssystem. Vi är också av uppfattningen att flygbolagen genom Zonal Comfort(TM) systemet kan skaffa sig en fördel i kampen om framför allt förstaklass och affärsklasspassagerarna. Världens tre största flygplanstillverkare, Boeing, Airbus och Bombardier har nu accepterat att det finns ett kondensationsproblem i passagerarflygplan och att den tekniskt bästa lösningen är vårt Zonal Drying(TM) system. Boeing kommer att erbjuda vårt Zonal Drying(TM) system som option på B737, Airbus kommer att erbjuda vårt Zonal Drying(TM) system som option på sina långdistansflygplan och Bombardier rekommenderar vårt Zonal Drying(TM) system i sin STC-katalog för CRJ flygplanet. Vi får också fler och fler indikationer att både Boeing och Airbus i framtida långdistansflygplan vill erbjuda befuktning i första klass och affärsklass. Långsiktigt är det för CTT mycket viktigt att våra produkter installeras vid tillverkning av flygplanen och vi har kommit en bra bit på vägen att uppfylla detta mål. Samarbetspartners, vi har världens mest renommerade företag inom fuktteknik, Munters, som partner vid utvecklingen av våra avfuktare och befuktare. Vi har i Lufthansa Technik den ideala partnern för certifiering av våra system. Lufthansa Technik är dessutom en mycket stark referenskund avseende VIP flygplan. I Hamilton Sundstrand har vi det världsledande företaget inom luftkonditioneringssystem som partner och vi har via dom möjligheten att integrera våra system i det totala luftkonditioneringssystemet för framtida långdistansflygplan. Utifrån denna plattform har vi bestämt oss för att öka försäljningsansträngningarna för att även nå det kommersiella genombrottet. Vi kommer att förstärka försäljningsorganisationen i Nyköping och även anställa en ny person i USA. Nu när vi har samlat erfarenhet av Zonal Comfort(TM) systemet känner vi oss även mogna för att kraftfullt marknadsföra systemet till de stora Asiatiska flygbolagen. Vi eftersträvar också att fördjupa samarbetet med Hamilton Sundstrand för att med deras hjälp sälja in Zonal Comfort(TM) systemet hos Airbus och Boeing. RESULTAT OCH FINANSIELL STäLLNING För rapportperioden (april-juni) var nettoomsättningen 3,9 Mkr (4,8 Mkr) och resultatet -3,0 Mkr (-2,3 Mkr). Nettoomsättningen för redovisningsåret uppgick till 21,1 Mkr (10,1 Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -6,2 Mkr (-13,2 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamheten var för rapportperioden +0,7 Mkr (-4,7) och för helåret -1,2 Mkr (-21,8 Mkr). Orderingången uppgick under redovisningsåret till 11,5 Mkr (26,2 Mkr) och orderboken uppgick per den 27 augusti år 2002 till 27 Mkr (28 Mkr) inklusive optioner till 129 Mkr (92 Mkr) USD-kurs 9,50. Bolagets likvida medel var på balansdagen 30,9 Mkr (33,1 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 4,5 Mkr (0,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 1,5 Mkr (7,0 Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Bolagsstämma kommer att hållas den 7 november 2002 då även Q1 rapport för 2002/2003 lämnas. Någon utdelning för räkenskapsåret kommer inte att föreslås. Årsredovisning för 2001/2002 finns tillgänglig på bolagets kontor senast den 17 oktober och börjar distribueras samma dag. Nyköping 2002-08-27 Torbjörn Johansson Verkställande direktör I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. Denna kommuniké har granskats översiktligt av bolagets revisorer. För mer information kontakta ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00780/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00780/wkr0003.xls Tabeller