Delårsrapport 2002-07-01-2002-09-30

Report this content

DELÅRSRAPPORT 2002-07-01 - 2002-09-30 (3 MÅNADER) *Icelandair beställer Zonal Drying(TM) system till 3 st B757-200 flygplan *Air Berlin beställer Zonal Drying(TM) System till 26 st B737- 800 flygplan *Lufthansa beställer Zonal Drying(TM) System till B747-400 EX- Combi flygplan *Air 2000 blir första kund att beställa Zonal Drying(TM) System till A320 familjen *Delårets resultat -4,2 Mkr (-2,1 Mkr) *För helåret förväntas en väsentligt högre orderingång RAPPORTPERIODENS ( JULI-SEPTEMBER) VäSENTLIGA HäNDELSER I juli beställde som första engelska kund charteroperatören Air 2000 Zonal Drying(TM) systemet till ett Boeing 757 flygplan samt två Airbus 320 flygplan. B757 systemet installerades i slutet av september och A320 systemen kommer att installeras under våren 2003. Air 2000 har för avsikt att utvärdera systemen under en 18-månaders period. Air 2000 har också en option på att utrusta samtliga sina 10 st A320/321 flygplan och sina 13 st B757 flygplan med Zonal Drying(TM) systemet. I augusti beställde Air Berlin efter utvärdering Zonal Drying(TM) systemet till samtliga sina resterande 26 st B737-800 flygplan. Första leveransen kommer att ske i november 2002. I slutet av augusti beställde Lufthansa Zonal Drying(TM) systemet till ett av sina B747-400 ex-combi flygplan. Lufthansa har option på att, efter genomförd utvärdering, utrusta ytterliggare sex B747-400 ex-combi flygplan med systemet. Leverans kommer att ske under första kvartalet 2003. Hapag-Lloyd har bestämt sig för att inte utnyttja sin option att utrusta sin nuvarande flotta av B737-800 flygplan med Zonal Drying(TM) systemet. Hapag-Lloyd betonar dock att man är mycket nöjda med systemets funktion och prestanda. Hapag-Loyds moderbolag Tui är i förhandlingar med Boeing och Airbus om köp av nya flygplan till samtliga sina flygbolag. Man kommer att köpa en enhetlig flotta bestående av ett "narrowbody" flygplan och ett "wide-body" flygplan. Beslut om vilka flygplan som väljs väntas innan årets slut och den totala ordern kommer att bli mellan 50 och 100 flygplan. Mot bakgrund av detta vill Hapag-Loyd inte investera i sina befintliga flygplan, utan är mer intresserade att utrusta de nya flygplanen med Zonal Drying(TM) systemet. Hapag-Lloyds optioner på B737-800 flygplan har därmed strukits ur options delen av orderboken. SAS utvärdering av Zonal Comfort(TM) systemet i ett B767 flygplan är i stort sett avslutad. Systemet har uppfyllt utlovade prestanda och vi väntar nu på SAS slutrapport. Vi räknar med att SAS kan fatta beslut om införandet av Zonal Comfort(TM) systemet i sina nya Airbusflygplan innan årets slut. I september ställde CTT för första gången ut på NBAA i Orlando USA. NBAA är världens i särklass största affärsflygplansmässa och arrangeras årligen. Mässan var för CTTs del mycket lyckad och vårt system fick bra uppmärksamhet. Speciellt noterades att det finns ett växande intresse både hos slutkunder och tillverkare att införa befuktningssystem i flygplanstyperna, Global Express, Falcon 7X och Gulfstream GV. VäSENTLIGA HäNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I oktober beställde Icelandair Zonal Drying(TM) systemet till 3 st B757- 200 flygplan. Beslutet baserades på den framgångsrika utvärderingen av CTT´s system som Icelandair gjort under 2002. Första systemet levererades i slutet av oktober. Icelandair kommer inte att installera systemet i sina övriga B757-200 flygplan. Detta på grund av att de endera snart kommer att fasas ut eller att leasingperioderna närmar sig sina slut. Därför har Icelandairs övriga optioner strukits ur options delen av orderboken. Icelandair är mycket övertyga om Zonal Drying(TM) systemets fördelar och är intresserade av systemet för sitt B757-300 flygplan och för framtida nya flygplan. I oktober deltog CTT med miniutställningar både vid Boeings B767 och B757 operatörskonferens i Seattle, och vid Lockheeds Herkules operatörskonferens i Atlanta. Under Boeing konferensen skapades goda kontakter att bygga vidare på både avseende B767 kunder och B757 kunder. Många flygbolag insåg att man med Zonal Drying(TM) system kan minska både bränsle kostnader och underhållskostnader. Vid Herkuleskonferensen ställde vi ut gemensamt med Munters. Munters marknadsför ett markbaserat avfuktningssystem för militära flygplan som kompletterar CTTs system på ett bra sätt. Genom att samarbeta med Munters ökar vi trovärdigheten i argumentationen om torrluftens förmåga att minska underhållskostnaderna. Vi får också tillgång till Munters kontaktnät hos de olika flygvapnen runt om i världen. Under konferensen deltog också FMV som berättade om det mycket goda resultat som uppnåtts med Zonal Drying(TM) systemet i deras flygplan. PERSONAL Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer har ökat till 20 (19). Organisationen har förstärkts med ytterliggare en konstruktör under rapportperioden för att möta behovet som skapas av de nya affärerna. Under det innevarande året kommer ytterligare personal anställas inom områdena system och montering. Som ett led i en större satsning på försäljnings- och marknadsbearbetning har beslut tagits om att öka bemanningen av marknadssidan. Den 1 oktober tillträdde därför Ulf Liljenberg tjänsten som marknads- och försäljningschef. Liljenberg har mångårig erfarenhet av flygbranschen och har tidigare bl.a. arbetat som teknisk chef för flygbolaget Transwede Airways och med flygplansfinansiering vid CLPK Airfinance i Luxemburg. Gunnar Nilsson lämnar därmed det operativa ansvaret för marknadssidan och får därmed större möjlighet att bearbeta marknaden med särskild tonvikt på de utomeuropeiska marknaderna. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 0,5 Mkr (0,2) i materiella anläggningstillgångar. FRAMTIDSUTSIKTER Verksamhetsåret 2002/2003 har omsättningsmässigt och resultatmässigt som väntat börjat svagt. Så länge som CTTs kundbas i huvudsak består av Europeiska flygbolag kommer leveranserna under perioden juli - september att vara låga. Detta beror på att flygbolagen har årets högsta beläggning under Europas semesterperiod och därför undviker att förlägga flygplansunderhållet till denna tid. I sin tur innebär detta att man inte tar leveranser av våra system under denna period. Ordermässigt har året börjat bra. Orderingången årets första fyra månader överträffar orderingången för hela förra verksamhetsåret. Vi har också fått vår första engelska kund som tillika blev launch customer för A320 flygplansfamiljen. Airbus produktion av A320 flygplansfamiljen närmar sig B737 familjens volymer och flygplanet blir alltmer populär bland charterbolag och lågprisbolag och därför mycket intressant ur CTT synvinkel. En ytterligare positiv signal är att flera av de order vi fått den senaste tiden redan har resulterat i leveranser, dvs en kort tid mellan order och leverans. Detta tack vare att vi nu har ett flertal olika typer av Zonal Drying(TM) system i produktion. Detta gör att vi i framtiden kan omsätta en större del av orderstocken betydligt snabbare och därmed få en bättre tillväxt. Försäljnings och marknadsmässigt har vi som tidigare rapporterats ökat aktiviteten. Vi får också bättre och bättre assistans av våra samarbetspartners i försäljningsprocessen. Dessutom har flera flygplanstillverkare nu insett att våra produkter har en viktig funktion att fylla och börjar inofficiellt rekommendera vissa kunder att köpa våra produkter. Detta tillsammans med våra befintliga säljprospekt indikerar att vi kommer att uppnå årets huvudmålsättning om en väsentligt ökad orderingång och en högre omsättning än föregående år. RESULTAT OCH FINANSIELL STäLLNING För rapportperioden (juli-september) var nettoomsättningen 1,9 Mkr (3,1 Mkr) och resultatet -4,2 Mkr (-2,1 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamheten var för rapportperioden -6,0 Mkr (-0,8Mkr). Orderboken uppgick per den 7 november år 2002 till 24 Mkr (28 Mkr) inklusive optioner till 109 Mkr (120 Mkr) USD-kurs 9kr. Bolagets likvida medel var på balansdagen 24,9 Mkr (32,3 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 4,5 Mkr (0,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 1,5 Mkr (7,0 Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas idag den 7 november 2002. Halvårsrapport kommer att lämnas den 10 februari 2003, nio-månaders rapporten den 29 april och bokslutskommuniké den 28 augusti. Nyköping 2002-11-07 Torbjörn Johansson Verkställande direktör I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT:s produkter, Zonal Drying(TM) system och Zonal Comfort(TM) system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT:s mål är att sälja dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00980/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00980/wkr0003.xls Tabeller