CybAero genomför ej riktad nyemission

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB.  

CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget inte genomför den riktade nyemission, som aviserades genom pressmeddelande den 22 juni 2015, då det framkommit att tidpunkten för genomförande av riktad nyemission inte är gynnsam på för Bolaget och aktieägarna attraktiva villkor.   

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-4652900,
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, marknadskommunikatör CybAero AB, tel 073-325 58 68,
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se   Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Dessa uppgifter lämnas av CybAero AB (publ) i enlighet med regelverket för Nasdaq First North. Denna information lämnades för offentliggörande den 23 juni 2015, kl. 20.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller spridning av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte och ska inte uppfattas som ett anbud om att förvärva eller teckna aktier i CybAero AB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett anbud om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna aktier i USA. De aktier som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt motsvarande lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller försäljas inom USA utan registrering, förutom med ett undantag från registreringskraven enligt Securities Act, eller när det handlar om en transaktion som dessa krav inte gäller för, samt i enlighet med tillämpliga lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA.  Aktierna kommer inte att börsintroduceras i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras i, samt får inte spridas i eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller spridning skulle vara olagligt.

Detta pressmeddelande utgör inte något prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv i kombination med andra tillämpliga implementeringsåtgärder under sådant direktiv inom berörd hemmedlemsstat, "prospektdirektivet"). CybAero AB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon av medlemsstaterna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har utarbetats eller kommer att utarbetas i samband med denna riktade nyemission (Private Placement). Med avseende på varje medlemsstat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har infört prospektdirektivet (varje sådan stat är en "relevant medlemsstat") har inga åtgärder hittills tagits för att erbjuda aktier eller rättigheter till allmänheten där det krävs att ett prospekt offentliggörs i någon relevant medlemsstat. I varje relevant medlemsstat är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom denna medlemsstat enligt prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande skickas och riktar sig endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som arbetar inom investeringsbranschen enligt definitionen i artikel 19(5) i 2000 års lag om finansiella tjänster och marknader (2005 års beslut om finansiell marknadsföring) (Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion Order 2005]) (”beslutet”) eller (iii) företag med stor nettoförmögenhet samt andra personer till vilka det lagligen kan meddelas och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i beslutet (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan hänvisas gemensamt till som ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna sig för, köpa eller på annat sätt anskaffa sådana aktier kommer endast ges till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera enligt eller förlita sig på detta dokument eller något av innehållet häri. Remium Nordic AB agerar uteslutande för CybAero AB och ingen annan i anslutning till den riktade nyemissionen. Remium Nordic AB kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen mottagit detta pressmeddelande eller inte) som sin kund i förhållande till den riktade nyemissionen och är inte ansvarig gentemot någon annan än CybAero AB i fråga om tillhandahållande av det skydd som man ger sina kunder, inte heller i fråga om rådgivning kring den riktade nyemissionen eller någon transaktion eller överenskommelse som avses häri.

Remium Nordic AB lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i fråga om korrekthet, fullständighet eller verifiering av informationen som lämnas i detta pressmeddelande, och inget i detta pressmeddelande är, eller ska användas som, ett löfte eller en utfästelse i fråga om detta, vare sig gällande dåtid eller framtid. Remium Nordic AB har inget ansvar för korrekthet, fullständighet eller verifiering och avsäger sig följaktligen, så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, allt ansvar som de annars kan befinnas ha i fråga om detta pressmeddelande eller andra sådana uttalanden.

Den riktade nyemissionen kommer att omfattas av villkor och händelser som innebär att försäljningen avslutas, inklusive sådana som är sedvanliga för sådana anbud. Remium Nordic AB förbehåller sig rätten att utöva eller avstå från att utöva sina rättigheter i fråga om uppfyllande eller annat av sådana villkor eller vid inträffande av händelser som innebär att försäljningen avslutas, på ett sådant sätt som Bolaget beslutar efter eget gottfinnande. Alla investerare i den riktade nyemissionen anses ha bekräftat att anbud om andelar därmed inte kan fullföljas och att varken Bolaget eller Remium Nordic AB har något rättsligt ansvar gentemot investerarna vid en sådan händelse. Alla investerare i nyemissionen kommer vidare att anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investerarna inte (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller på annat sätt) förlitar sig på råd, rådgivning eller utfästelser (vare sig skriftliga eller muntliga) från Bolaget, Remium Nordic AB eller någon av deras respektive närstående bolag eller någon icke-offentlig information och (iii) att de har rådfrågat sina egna legala rådgivare och rådgivare inom skatt, företag, investering, finans och redovisning i den utsträckning som de anser nödvändigt, och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på sitt eget omdöme och på råd från sådana rådgivare som de själva har ansett nödvändiga. Alla investerare förväntas även avfatta ett sedvanligt investerarbrev eller ansökansavtal. Bolaget har inte gett, och investerarna har inte fått från Bolaget, någon icke-offentlig information i samband med den riktade nyemissionen.

Detta pressmeddelande kan innehålla ”framåtblickande uttalanden” som är uttalanden som gäller framtida händelser. I detta sammanhang tar framåtblickande uttalanden ofta upp CybAero AB:s förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och innehåller ofta ord såsom ”förväntar”, ”räknar med”, ”avser”, ”planerar”, ”anser”, ”önskar” eller ”kommer att”. Framåtblickande uttalanden är till sin natur uttalanden som tar upp frågor som, i olika omfattning, är osäkra och kan påverkas av många faktorer, inklusive finansmarknadernas beteenden, förändrade räntor och växelkurser, pris på råvaror och aktier och värdet på finansiella tillgångar; påverkan av lagstiftning och lagstiftningsrelaterade, utredningsrelaterade och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; ett flertal andra frågor på nationell, regional och global skala, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsrelaterad och konkurrensrelaterad natur. Dessa faktorer kan få CybAero AB:s faktiska framtida resultat att väsentligen skilja sig från de som uttryckts i dess framåtblickande uttalanden. CybAero AB åtar sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Dokument & länkar