CybAero genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 65 MSEK och erhåller ett kortfristigt lån om 18 MSEK

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB.

LINKÖPING, 3 juli 2015 – Styrelsen för CybAero AB (publ) (”CybAero”) har beslutat att föreslå genomförandet av en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om ca 65 MSEK. Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra en fortsatt expansion för bolaget. 

Styrelsen bedömer att bolagets befintliga likvida medel inte räcker för att täcka bolagets behov av rörelsekapital och uppbyggnad av produktionskapacitet de kommande 12 månaderna. Det är styrelsens bedömning att föreliggande kapitalanskaffning tillsammans med väntad försäljning skapar förutsättningar att finansiera verksamheten fram till lönsamhet. Styrelsen bedömer att föreslagen företrädesemission erbjuds till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare.

Emissionen är till 100 procent garanterad av externa investerare. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i CybAero i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 7 kronor. Emissionen skall godkännas vid en extra bolagsstämma. Härutöver föreslås att stämman även beslutar om en övertilldelningsoption om ca 10 miljoner kronor.

Styrelsen kommer att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma och mer information om villkoren för nyemissionen med företrädesrätt för nuvarande aktieägare och övertilldelningsoptionen under kommande vecka.

För att täcka bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov har även en bryggfinansiering på 18 MSEK upptagits.

Stockholm Corporate Finance och Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med transaktionen. Ernst & Young AB (EY Law) och Advokatfirman Delphi är juridiska rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar