CybAero offentliggör tilläggsprospekt

KOPIOR AV DETTA PRESSMEDDELANDE GÖRS INTE OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER SKICKAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN RESPEKTIVE UTSKICKET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. 

CybAero AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 10 augusti 2015 avseende företrädesemission av aktier i bolaget. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning dels av att bolaget den 26 augusti 2015 offentliggjort sin delårsrapport för första halvåret avseende räkenskapsåret 2015 (den 1 januari 2015 – den 30 juni 2015), dels av att styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.cybaero.se.

Övrigt
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015 kl 13.00.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

VIKTIGT MEDDELANDE
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som kan laddas ner från CybAeros’s hemsida, inklusive det tilläggsprospekt som kommer att godkännas av Finansinspektionen. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Läs på webben:  www.cybaero.se                  Filmer: www.youtube.com/cybaero

Taggar: