Företrädesemission tecknades till 73,8 procent

Den 7 december 2017 avslutades teckningstiden i CybAero AB:s företrädesemission av Units. Emissionen tecknades till 73,8 procent, vilket innebär att CybAero tillförs 26,1 MSEK efter emissionskostnader om cirka 8,1 MSEK.

– Jag vill tacka alla aktieägare som har deltagit i denna företrädesemission och därmed visat sitt stöd för vår verksamhet. Vi har nu säkrat kapital så att vi kan fortsätta vår resa mot att bli ett komplett produkt- och serviceföretag baserat på världsledande teknik, säger Michael Auerbach.

Totalt tecknades 9 115 808 units, motsvarande ett värde om 34 184 280 SEK. 2 973 148 units tecknades via garantiåtaganden till ett värde av 11 149 305 SEK. Den amerikanska huvudägaren Subversive Capital tecknade 100% av sin andel och ökade därtill sitt innehav i CybAero genom att teckna 715 808 units till ett värde av 2 684 280 SEK.

Aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i CybAero att uppgå till 15 293 293 stycken, vilket ger ett aktiekapital om 53 526 525,50 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske under december 2017.

Teckningsoptioner

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 13 september – 28 september 2018.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 18:40.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 35 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument & länkar