Halvårsrapport januari – juni 2014 CybAero AB (publ)

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,8 MSEK (24,4 MSEK, helår 2013)
 • EBITA uppgick till -4,7 MSEK (-15 MSEK, helår 2013)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 MSEK (-24,3 MSEK, helår 2013)
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,5 MSEK (-25,4 MSEK, helår 2013)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-2,94 SEK, helår 2013)

Händelser under perioden

 • I januari erhöll CybAero sin hittills största order på 5,5 miljoner Euro. Ordern omfattar leverans av ett mindre antal system som ska operera från fartyg. Slutanvändare är den kinesiska tullen.
 • I februari genomfördes slutleverans av inneliggande order till bolagets amerikanska partner AeroVironment.
 • I mars valde AeroVironment att konvertera ett av sina två konvertibla lån i CybAero, vardera omfattande 10 MSEK, vilket gav dem 1 062 699 aktier motsvarande drygt 8,5% av ägandet i bolaget.
 • I april erhöll CybAero en order från sin agent i Kina på ett demosystem.
 • I april genomförde CybAero en riktad emission till fyra internationella institutionella investerare. Totalt utgavs 1,8 miljoner aktier motsvarande ca 14,4% av bolagets totala aktiekapital. Emissionen innebar att bolaget tillfördes ca 50 miljoner kronor före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 2 juli offentliggjorde bolaget ett ramavtal med ett av världens största bolag och flygfarkosttillverkare, kinesiska AVIC. Avtalet spänner över 8 år och omfattar ett minimiåtagande från AVIC på beställningar av minst 70 system motsvarande ca 700-800 miljoner kronor.
 • I augusti begärde AeroVironment konvertering av sitt andra konvertibellån.
 • I augusti erhöll CybAero en kompletterande beställning från Airbus Defence & Space omfattande flygelektronik, så kallad avionik, och delsystem för fortsatt utveckling av deras demonstrator TANAN 300.

Halvåret i sammandrag
Första halvåret 2014 har varit ännu intensivare än helåret 2013. I januari erhöll CybAero sin hittills största order, leverans av ett mindre antal fartygsbaserade system med slutanvändare kinesiska tullen. Detta är en viktig genombrottsorder som visar att vi är konkurrenskraftiga även på denna typ av avancerade system. Systemen beräknas börja levereras innan årsskiftet.

Vi har under perioden fortsatt en intensiv bearbetning av framförallt den kinesiska marknaden vilket vid halvårsskiftet resulterade i ett ramavtal med kinesiska AVIC. AVIC är en koncern verksam inom bland annat utveckling och produktion av flygfarkoster och är ett av världens största bolag med över 500.000 anställda. Ramavtalet innebär att AVIC förbinder sig att beställa minst 70 system under de närmaste 8 åren. Beräknat ordervärde uppgår till minst ca 700-800 miljoner kronor. Detta är genom tiderna världens största avtal inom vårt segment och bekräftar vår position som en världsledande aktör inom vårt produkt- och marknadssegment.

Vi har kunnat konstatera ett väsentligt ökat intresse för CybAero även från den finansiella marknaden och då framförallt från internationella institutionella investerare. Vidare kan vi konstatera att antalet aktieägare i bolaget ökar kontinuerligt. Vid halvårsskiftet hade antalet aktieägare ökat med närmare tusen stycken till knappt fyra tusen, jämfört med årsskiftet.

Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att vi dagligen ser tydliga bevis för att marknaden för våra system nu verkligen har tagit fart. Ordern i januari och avtalet med AVIC är tydliga tecken på detta. Vi fortsätter att bygga partnerskap världen över. Vår målsättning att vara en globalt ledande aktör står fast.

Utvecklingsarbete
Under hösten 2013 inleddes ett intensivt arbete för att uppgradera prestanda och tillförlitlighet för vår huvudprodukt APID 60. Detta arbete har fortgått under första halvåret 2014 och beräknas avslutas under hösten 2014. Bolaget har reviderat sin produktionsstrategi och avser nu att slutmontera farkoster och system i egen regi och nyttja underleverantörer och partners för montering av delsystem.

Marknadsnärvaro och samarbetsavtal
I januari erhöll vi ett mycket tydligt kvitto på lyckade marknadssatsningar när vi mottog ordern på 5,5 miljoner Euro till kinesiska tullen. Vår agent i Kina lade i april en beställning på ett demosystem vilket kommer att innebära ett intensivare marknadsarbete på den asiatiska marknaden. 2 juli kunde vi offentliggöra avtalet med kinesiska AVIC vilket definitivt bekräftar CybAero som en globalt ledande leverantör av datorstyrda helikopterbaserade system under 200 kg.

Samarbetet med partnern Indra har fortgår. Indras projekt Pelicano, där APID 60 utgör stommen i systemet, är dock kraftigt försenat jämfört med ursprunglig tidplan.

Nettoomsättning och resultat

Under räkenskapsåret 2013 övergick CybAero till att redovisa kontrakterade uppdrag efter färdigställandegrad, s.k. successiv vinstavräkning, se Redovisningsprinciper nedan. Detta resulterade i att Bolaget redovisade en negativ omsättning för andra halvåret 2013 på grund av den kraftigt minskade ordern från AeroVironment vilken till stor del intäktsförts under första halvåret 2013, men reducerats radikalt i slutet av 2013 på grund av den avbrutna upphandlingen från amerikanska Department of State. En jämförelse mellan perioderna januari – juni 2014 och januari – juni 2013 blir således missvisande varför Bolaget valt att jämföra halvårssiffrorna för 2014 med helårssiffrorna för 2013 inom parentes.

Intäkterna för 2014 härrör sig huvudsakligen till leveranser och andra åtaganden gentemot främst kinesiska tullen.

Nettoomsättningen för perioden hamnade på 20,8 MSEK (24,4 MSEK, helår 2013). Totalt uppgick intäkterna till 25,2 MSEK (34,5 MSEK, helår 2013).

Resultatet efter skatt uppgick till -10,5 MSEK (-25,4 MSEK, helår 2013). Det negativa resultatet förklaras av att CybAero fortsatt befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede för att ställa om Bolaget till att bli en industriell aktör med möjlighet att hantera storskalig utvecklings- och produktionsverksamhet. Utöver kostnader av engångskaraktär har de löpande personalkostnaderna ökat som en följd av nyrekryteringar inom framförallt utvecklings-, flyg-, och produktionsavdelningarna. Personalkostnaderna uppgick till 10,3 MSEK (14,4 MSEK, helår 2013).

Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 5,2 MSEK (9,1 MSEK, helår 2013).

Investeringar
Under perioden uppgick bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar till 9,6 MSEK (16,8 MSEK, helår 2013). Av investeringarna utgör aktivering av utvecklingskostnader 9,1 MSEK (15,7 MSEK, helår 2013).

Likviditet och kassaflöde
Under perioden har bolaget utöver ordinarie affärsverksamhet tillförts medel genom en riktad emission vilket tillförde bolaget ca 50 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen genomfördes i april då fyra internationella institutionella investerare deltog. Dessa var Allianz Global Investors, Metzler Asset Management, SSE Opportunities samt Nuveen Investments. Totalt utgavs 1,8 miljoner aktier vilket motsvarar ca 14,4% a bolagets totala aktiekapital.

Periodens kassaflöde uppgick till 18,4 MSEK (-6,1 MSEK, helår 2013) och bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 26,6 MSEK (8,2 MSEK, helår 2013). Tillgängliga likvida medel (inklusive outnyttjad checkräkningskredit) var 30,6 MSEK (12,2 MSEK, helår 2013).

Anställda
Sedan årsskiftet har personalstyrkan ökat från 23 till 32 anställda samt ett 10-tal konsulter. Fram till dags dato har ytterligare 7 medarbetare anställts vilket gör att vi vid utgången av augusti kommer att ha 39 anställda. Vi planerar att anställa ytterligare personer under hösten för att kunna möta det snabbt ökande intresset för bolagets produkter från internationella kunder.

Eget kapital
Bolaget genomförde en riktad emission i april. Denna tecknades av fyra internationella institutionella investerare och tillförde bolaget ca 50 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader. Efter emissionen uppgår bolaget egna kapital till 60,3 MSEK (12,9, helår 2013).

Bolagets aktie
CybAeros aktie är noterad vid Nasdaq OMX First North. Aktiens stängningskurs per den 30 juni 2014 var 31.00 SEK (15.50 SEK per 30 december 2013). Antalet aktier uppgick vid periodens slut till 14 265 003 stycken.

Övrig information

Redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen för 2013 och är oförändrade från föregående år. Från räkenskapsåret 2013 redovisar CybAero intäkter från kontrakterade uppdrag utifrån färdigställandegrad i enlighet med BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt Redovisningsrådets rekommendation RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag. Successiv vinstavräkning ger en mer rättvisande bild av bolagets intjäning under räkenskapsåret. Jämförelseåret är inte omräknat.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké för 2014 lämnas 27 februari 2015.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

 
Linköping 2014-08-22
Styrelsen i CybAero AB genom Mikael Hult, VD

  
För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero AB, telefon 070-564 25 45, e-post: mikael.hult@cybaero.se
Anna-Lena Rahm, ekonomichef, CybAero AB, telefon 070-635 15 60, e-post: anna-lena.rahm@cybaero.se

 
Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer
: www.youtube.com/cybaero

  
Om CybAero

CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag med sitt varumärke APID etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North. Remium Nordic AB (tel. 08-454 32 00) är Certified Adviser.

Taggar: