Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2016 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast onsdagen den 28 september 2016
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast fredagen den 30 september 2016 klockan 13.00.
 
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på något av följande sätt:
 

 1. via e-post till: stamman@cybaero.se
 2. per telefon: 013 -465 29 00
 3. per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
 
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 28 september 2016. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.
 
Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.
 
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
 
Förslag till dagordning
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av två justeringspersoner.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.
7) Beslut avseende styrelsens förslag till nyemission.
8) Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7 Beslut avseende styrelsens förslag till nyemission

 1. Genom en företrädesrättsemission av högst 31 994 819 aktier ökas bolagets aktiekapital med högst 47 992 228 kronor 50 öre. För det fall registrering hinner genomföras, före avstämningsdagen för företrädesemissionen, hos Bolagsverket och i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, av de 69 066 aktier som tillkommer i bolaget med anledning av att utestående teckningsoptioner har påkallats för nyteckning, ska emissionsbeslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 103 599 kronor genom nyemission av ytterligare högst 69 066 aktier.

 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna en (1) ny aktie.

 3. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande:
  a.   i första hand till den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och

  b.   i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

  c.   i tredje hand till den som tecknat aktier under eventuellt förlängd teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

  d.   i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

 4. För varje tecknad aktie ska erläggas fyra (4) kronor.

 5. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, ska vara den 12 oktober 2016.

 6. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista under perioden den 19 oktober 2016 till och med den 4 november 2016.

 7. Aktier som tecknas med företrädesrätt tecknas genom betalning. Styrelsen kan komma att medge kvittning. Aktier som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, i enlighet med utsänd avräkningsnota.

 8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Sådan förlängning ska pressmeddelas senast 4 november 2016.

 9. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 20 september 2016. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Linköping i september 2016
 
Styrelsen i CybAero AB (publ)

 
För mer information, kontakta:

Emmelie Axelsson, Marketing Coordinator, CybAero AB, tel: (0)13-465 29 30
E-post: emmelie.axelsson@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 september 2016 kl. 08.35.

Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer:
www.youtube.com/cybaero


Om CybAero

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar