Kommuniké från CybAero AB:s (publ) bolagsstämma 29 juni, 2017

Stämman beslutade
a) att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
b) behandla årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, innebärande att det för räkenskapsåret 2016 inte lämnas någon utdelning utan att eget fritt eget kapital balanseras i ny räkning.
c) bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Beslutet var enhälligt och det noteras att verkställande direktör och styrelsen inte deltog i beslutet.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 150.000 kronor till styrelsens ordförande och med 75.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna vilket ger ett totalt belopp om 375.000 kronor. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Rolf Schytt, Michael Auerbach, Jan Ahlgren och Adam Rothstein. Vidare beslutade stämman om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserande revisorn Clas Tegidius som huvudansvarig för revisionen.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 juni 2017 kl.15.45.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar